Kontakt  |   Napisz uwagę  |   Kalendarz  |   Lokalizacja  |   Mapa serwisu    

MateriałySesja I
 1. Dr Katarzyna Materska, Kultura informacyjna w organizacji opartej na wiedzy.
 2. Mgr Bożena Jaskowska, Jak badać kulturę organizacyjn± w bibliotece akademickiej?
 3. Mgr inż. Grażyna Piotrowicz, Kultura organizacyjna jako zasób strategiczny współczesnej biblioteki akademickiej.
 4. Dr Beata Żołędowska-Król, Luka wizerunkowa a analiza satysfakcji pracowników biblioteki.
 5. Mgr Alicja Portacha, Kultura organizacyjna w warunkach standaryzacji.
 6. Mgr Damian Wojciński, Czy istnieje idealna kultura organizacyjna dla bibliotek akademickich?
 7. Mgr Joanna Sobielga, Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej widziana z prakseologicznej perspektywy.
Sesja II
 1. Mgr Marzenna Cupa, Funkcja kultury organizacyjnej w bibliotece - opinie czytelników.
 2. Mgr Magdalena Karciarz, Miejsce w szeregu. O warto¶ciach etycznych w kulturze organizacyjnej.
 3. Mgr Elżbieta Kierejczuk, Kultura organizacyjna jako niematerialny zasób biblioteki.
 4. Mgr inż. Andrzej Koziara, Ochrona danych osobowych w bibliotekach - aspekty prawne, organizacyjne i techniczne w modelu liczenia kosztów TCO.
 5. Dr Zdzisław Gęboły¶, Zespołowa organizacja pracy jako wyznacznik nowoczesnej kultury organizacyjnej bibliotek na przykładzie bibliotek niemieckich.
 6. Mgr Joanna Putko, Znaczenie kultury organizacyjnej w kształtowaniu wizerunku biblioteki akademickiej jako organizacji ucz±cej się.
Sesja III
 1. Mgr Hanna Andruszko, Hymn o perle, czyli zarz±dzanie talentami w bibliotece.
 2. Mgr Jadwiga Kotulska, Rola liderów w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki akademickiej.
 3. Dr Joanna Kamińska, Wpływ stylu kierowania na kulturę organizacyjn± biblioteki.
 4. Mgr Dorota Otwinowska, Zarz±dzanie kompetencjami zawodowymi jako czynnik kształtuj±cy kulturę organizacyjn± w bibliotekach.
 5. Dr Maja Wojciechowska, Kultura organizacyjna jako przedmiot zarz±dzania niematerialnymi warto¶ciami organizacyjnymi biblioteki.
 6. Mgr Gabriela Meinardi, Jak kultura organizacyjna ułatwia proces komunikacji z użytkownikiem w bibliotece instytutowej?
 7. Mgr Anna Sobiech, Rola kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników biblioteki.
Sesja IV
 1. Mgr Piotr Marcinkowski, Płeć a struktura kierownicza w bibliotekach akademickich.
 2. Mgr Małgorzata ¦wirad, Identyfikacja specyficznych cech kultury organizacyjnej grupy pracowników biblioteki.
 3. Dr Henryk Hollender, Etnograf w bibliotece.
 4. Mgr Teresa Koniaszewska, mgr Jadwiga Wojtczak, Satysfakcja z pracy a zakres obowi±zków pracownika biblioteki naukowej.
 5. Mgr Agnieszka Liszka, "Być czy mieć" - wpływ kultury organizacyjnej na satysfakcję zawodow± i warunki pracy młodszych bibliotekarzy.
 6. Mgr Anna Konieczko, mgr Małgorzata Kwiatkowska, Rola kultury organizacyjnej w zarz±dzaniu personelemBiblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 7. Dr Jolanta Przyłuska, Zmiany wizerunku specjalistycznej biblioteki medycznej jako element kultury organizacyjnej.
Sesja V
 1. Dr Artur Jazdon, O tworzeniu kultury organizacyjnej biblioteki jako ¶rodowiska pracowników wiedzy.
 2. Dr Stefan Kubów, Rola menedżera w tworzeniu klimatu organizacyjnego biblioteki.
 3. Mgr Anna Sokołowksa-Gogut, mgr Teresa Wildhardt, Wpływ kultury organizacyjnej na zarz±dzanie zmianami w bibliotece akademickiej.
Sesja VI
 1. Mgr Agnieszka Bogusz, Image nowo powstaj±cej biblioteki w oparciu o kulturę organizacyjn± na przykładzie Biblioteki Politechniki Krakowskiej.
 2. Dr Danuta Patkaniowska, Kultura organizacyjna w Bibliotece Jagiellońskiej, na przykładzie Oddziału Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych.
 3. Mgr Teresa Kułak, dr Aldona Glińska-Newe¶, Kreowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej w bibliotece. Na przykładzie biblioteki WNEiZ UMK.
 4. Mgr Grażyna Charytoniuk-Michiej, Kultura organizacyjna w bibliotece szkolnej (na podstawie wybranych bibliotek szkół w Białymstoku).
Sesja VII
 1. Dr hab. Radosław Gaziński, mgr inż. Mirosława Różycka, Adaptacja obiektów historycznych na potrzeby biblioteki naukowej na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizacja przestrzeni bibliotecznej.
 2. Mgr Marcin Pędich, Biblioteka w pięciu wymiarach - budownictwo biblioteczne w kontek¶cie wymiarów kultury według Geerta Hofstedego.
 3. Mgr Maria Pawłowska, Wpływ architektury i aranżacji przestrzennej biblioteki na jej kulturę organizacyjn±.
 4. Mgr inż. Lidia Szczygłowska, Nowa biblioteka - nowa przestrzeń - nowe możliwo¶ci - nowe wyzwania.