Zasady udostępniania książek w ramach usługi wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku 

Wypożyczenia tygodniowe odbywają się na okres 7 dni, natomiast wypożyczenia krótkoterminowe na czas zamknięcia biblioteki głównej lub bibliotek specjalistycznych (nocny, weekendowy i świąteczny) i w okresie przerwy wakacyjnej.

 1. Do wypożyczenia krótkoterminowego i tygodniowego uprawnieni są studenci Uniwersytetu w Białymstoku, bez względu na stopień i tryb studiów (dzienni, zaoczni, pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowi oraz doktoranci), a także pracownicy naukowi i administracji UwB.
 2. Czytelnik, który zdecyduje się skorzystać z usługi wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych, bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wypożyczonych materiałów oraz termin ich zwrotu stosownie do regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej, podpisując oświadczenie o następującej treści :

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zasadami wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych.

Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej w przypadku niedotrzymania wymaganych terminów zwrotu książek (kara w wysokości 2 zł za każdą godzinę opóźnienia, począwszy od godz. 12.00).

Termin zwrotu   ……………………………………….

Dnia  ……………………………………….   Podpis    …………………

Do ściągnięcia gotowa wersja oświadczenia w: pdf PDF

 1. Warunkiem realizacji wypożyczenia jest:
  1. aktualna karta biblioteczna/elektroniczna legitymacja studencka,
  2. brak zaległości na koncie czytelnika (w wypożyczalni),
  3. brak innych adnotacji na koncie, blokujących możliwość wypożyczenia.
 2. Ramy czasowe udostępnień i zwrotów:
  1. usługa wypożyczeń krótkoterminowych dostępna jest od poniedziałku do piątku na noc, w sobotę i dzień poprzedzający okres świąteczny, podczas którego Biblioteka Uniwersytecka jest nieczynna,
  2. usługa wypożyczeń tygodniowych dostępna jest od poniedziałku do soboty,
  3. w ramach wypożyczeń krótkoterminowych materiały wypożycza się na godzinę przed regulaminowym lub aktualnie obowiązującym czasem zamknięcia czytelni,
  4. w ramach wypożyczeń tygodniowych materiały wypożycza się na godzinę przed regulaminowym lub aktualnie obowiązującym czasem zamknięcia czytelni,
  5. materiały wypożyczone w ramach wypożyczeń krótkoterminowych zwraca się pierwszego dnia roboczego po okresie zamknięcia i Biblioteki Uniwersyteckiej do godziny 12:00,
  6. materiały wypożyczone w ramach wypożyczeń tygodniowych zwraca się do wyznaczonego dnia do godziny 12:00.
 3. Korzystanie z usługi:
  1. księgozbiór Czytelni Ogólnej wypożyczany jest w pomieszczeniu czytelni,
  2. w ramach wypożyczeń krótkoterminowych jednorazowo czytelnik uprawniony jest do wypożyczenia 3 woluminów na okres nocny, weekendowy lub świąteczny. W okresie wakacyjnym do 8 woluminów,
  3. w ramach wypożyczeń tygodniowych jednorazowo czytelnik uprawniony jest do wypożyczenia 3 woluminów,
  4. w Czytelni Ogólnej do wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych nie udostępnia się dzieł rzadkich, kosztownych, księgozbioru podręcznego, tytułów wydanych przed 1950 rokiem (w przypadku wydawnictw jednoegzemplarzowych) oraz księgozbioru z Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego. W kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję o wypożyczeniu książki podejmuje dyżurny bibliotekarz.
  5. bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia książki ze względu na jej zły stan techniczny lub ze względu na częste udostępnianie prezencyjne w czytelniach.
 4. Sankcje za nieterminowe zwroty:
  1. Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonego materiału skutkuje karą w wysokości 2 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę opóźnienia (począwszy od godziny 12:00). Uwaga! W zawiązku z pandemią, aby ułatwić użytkownikom dostęp do zbiorów bibliotecznych, opłata za nieterminowy zwrot książek w ramach wypożyczeń krótkoterminowych wynosi 2 zł za dzień opóźnienia (od każdej książki).
 5. Sankcje za zagubienie lub zniszczenie materiału bibliotecznego:
  1. w przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych zastosowanie znajdują właściwe punkty Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej.
 6. W kwestiach nie uregulowanych niniejszymi zasadami do wypożyczenia krótkoterminowego i tygodniowego stosuje się zasady ogólne określone w Regulaminie Biblioteki Uniwersyteckiej.