Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział II
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW.
ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW.

Rozdział III
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Rozdział IV
USŁUGI REPROGRAFICZNE
Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE


Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku, oznaczona dalej skrótem BU, pełni funkcję biblioteki naukowej o charakterze publicznym oraz centralnego ośrodka informacji naukowej Uniwersytetu w Białymstoku.
 2. Biblioteka Uniwersytecka gromadzi zbiory polskie i obce zgodnie z potrzebami Uczelni, opracowuje je, udostępnia, przechowuje i prowadzi działalność informacyjną.
 3. Zbiory BU, jej katalogi, jak i cały aparat informacyjny są własnością uniwersytecką. Czytelnicy są zobowiązani do poszanowania i troskliwego obchodzenia się z całym warsztatem pracy naukowej, który został oddany do ich dyspozycji i odpowiadają prawnie za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 4. Wynoszenie materiałów bibliotecznych będących własnością BU bez dopełnienia obowiązujących formalności jest niedopuszczalne i podlega sankcjom karnym.
 5. W pomieszczeniach BU jej użytkownicy powinni zachowywać się w sposób odpowiadający powadze instytucji.
 6. Filmowanie pomieszczeń oraz wykonywanie zdjęć reporterskich wymaga zgody Dyrektora BU.
 7. Wykorzystywanie zbiorów BU dla celów wydawniczych i komercyjnych wymaga zgody Dyrektora BU.
 8. Udostępnianie pomieszczeń i zbiorów BU na zajęcia dydaktyczne wymaga zgody Dyrektora. Zwiedzanie BU powinno być zgłaszane w Oddziale Informacji Naukowej.
 9. Czas otwarcia poszczególnych agend BU podany jest do wiadomości użytkowników. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu działalności usługowej BU czy też jej poszczególnych agend Dyrektor uprzedza użytkowników osobnym zawiadomieniem.
 10. Uwagi i dezyderaty dotyczące działalności BU można zgłaszać:
  1. 10.1 kierownikowi odpowiedniego Oddziału BU,
  2. 10.2 Dyrektorowi BU bezpośrednio lub drogą korespondencyjną.

Rozdział II
UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW.
ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW.

 1. Na miejscu, w czytelniach, ze zbiorów BU mogą korzystać wszystkie osoby. Do korzystania z Czytelni wystarcza okazanie dokumentu tożsamości.
 2. Do stałego korzystania z Wypożyczalni Miejscowej uprawnia karta biblioteczna przez nią wydana ważna przez okres trwania studiów. Dla studentów funkcję karty bibliotecznej pełni legitymacja studencka. Aktywacje kart określa Cennik opłat. W przypadku osób wymienionych w pkt. 13.2 i 13.3 karta jest wydawana na rok.
 3. Z Wypożyczalni mają prawo korzystać:
  1. 13.1 bez kaucji pieniężnej:
   1. 13.1.1 pracownicy UwB,
   2. 13.1.2 studenci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych w UwB,
   3. 13.1.3 słuchacze studiów doktoranckich UwB,
   4. 13.1.4 biblioteki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w Białymstoku,
   5. 13.1.5 emeryci UwB;
  2. 13.2 na podstawie kaucji pieniężnej absolwenci UwB, (od rocznika 2008/2009)
  3. 13.3 na podstawie kaucji pieniężnej, za zgodą kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów:
   1. 13.3.1 pracownicy naukowo-dydaktyczni szkół wyższych w Białymstoku,
   2. 13.3.2 osoby zamieszkałe w Białymstoku, którym zbiory BU są potrzebne do celów naukowych, dydaktycznych i artystycznych,
   3. 13.3.3 doktoranci, stypendyści i stażyści spoza UwB,
 4. Wysokość kaucji pieniężnej oraz opłat za prowadzenie konta określa Cennik opłat. Wpłaconą kaucję należy odebrać w ciągu 6 miesięcy od momentu wygaśnięcia ważności konta, w przeciwnym razie kaucja przechodzi na własność biblioteki. Zwrot kaucji następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
 5. Podstawę do otrzymania karty bibliotecznej stanowi:
  1. 15.1 dla pracowników i emerytów UwB - legitymacja służbowa lub dowód osobisty,
  2. 15.2 dla studentów UwB - legitymacja studencka albo inny dokument potwierdzający fakt studiowania na UwB z aktualnym adresem,
  3. 15.3 dla innych osób wymienionych w pkt. 13.3 - legitymacja służbowa lub dowód osobisty.
  4. 15.4 dla absolwentów UwB dokument potwierdzający ukończenie studiów oraz dowód osobisty
 6. Wypożyczenia depozytowe:
  1. 16.1 prawo do wypożyczeń depozytowych mają pracownicy UwB oraz studenci studiów doktoranckich upoważnieni przez kierowników swoich jednostek administracyjnych
  2. 16.2 wypożyczeń depozytowych dokonuje się na podstawie ważnego konta bibliotecznego, maksymalnie na okres 1 roku.
  3. 16.3 Wypożyczenia krótkoterminowe: 
   zasady dotyczące wypożyczeń krótkoterminowych ujęte są w osobnym regulaminie

ZOBOWIĄZANIA CZYTELNIKÓW

 1. O zagubieniu karty należy bezzwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię. Nową kartę biblioteczną można otrzymać po złożeniu osobistego oświadczenia o jej zagubieniu lub zniszczeniu - nie dotyczy studentów, u których legitymacja studencka pełni funkcję karty bibliotecznej.
 2. O każdej zmianie adresu domowego lub miejsca pracy czytelnik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię.
 3. Szkody powstałe na skutek zaniedbania tego obowiązku z pkt. 18, 19 obciążają właściciela karty.
 4. Likwidacja uprawnień do korzystania z Wypożyczalni następuje po ustaniu uprawnień wynikających z pkt. 13.
 5. Pracownicy UwB przed rozwiązaniem stosunku służbowego z UwB, muszą uzyskać stwierdzenie Wypożyczalni o uregulowaniu zobowiązań wobec BU.
 6. Studenci oraz słuchacze studiów doktoranckich UwB mają obowiązek uzyskania w Wypożyczalni zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec BU. Zaświadczenie Biblioteki jest warunkiem otrzymania dyplomu lub zwrotu dokumentów w wypadku przerwania studiów.
 7. Użytkownicy, którzy nie posiadają karty bibliotecznej przy rozliczaniu się z biblioteką zobowiązani są okazać dowód osobisty.
 8. Posiadanie karty bibliotecznej świadczy o znajomości i przestrzeganiu Regulaminu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZYTELNIKÓW

 1. Naruszenia Regulaminu powodują:
  1. 25.1 zwrócenie uwagi i zagrożenie pozbawieniem uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej,
  2. 25.2 czasowe pozbawienie uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej,
  3. 25.3 wniosek o ukaranie skierowany do przełożonego użytkownika.
 2. Powyższe sankcje nie wykluczają się wzajemnie, a niniejszy Regulamin nie zastępuje i nie wyklucza możliwości stosowania innych sankcji oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia udostępnionych dokumentów bibliotecznych (podkreślenia, adnotacje, uszkodzenia mechaniczne, zaplamienia itp.).
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie materiały zwrócone do Biblioboxa.
 5. W razie zniszczenia lub zagubienia udostępnionego dzieła czytelnik jest obowiązany:
  1. 28.1 dostarczyć identyczny egzemplarz książki (musi być zgodność autora, tytułu i roku wydania) lub wydanie nowsze. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, wypożyczający, po uzgodnieniu z kierownikiem Oddziału Udostępniania Zbiorów, zobowiązany jest odkupić inną książkę. Książkę należy odkupić w ciągu 4 tygodni od zgłoszenia straty;
  2. 28.2 w przypadku dzieł szczególnie cennych oraz poszukiwanych, wpłacić ustaloną przez dyrekcję BU kwotę lub odkupić inne wskazane przez Bibliotekę dzieło;
  3. 28.3 wpłacenie określonej przez Bibliotekę kwoty, której wysokość wynosi w przypadku (nie dotyczy dzieł szczególnie cennych) książek wydanych:
   1. 28.3.1 do 1994 r. - zł 50, -
   2. 28.3.2 od 1995 r. - cena x 2, ale nie mniej niż zł 50, -

Rozdział III
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 1. Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej są:
  1. 29.1 Udostępniane prezencyjne w czytelniach.
  2. 29.2 Wypożyczane poza Bibliotekę: wypożyczenia miejscowe, międzybiblioteczne.

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

 1. Udostępnianie prezencyjne odbywa się w czytelniach: Ogólnej, Humanistycznej, Zbiorów Specjalnych, Centrum Dokumentacji Europejskiej i Oddziale Informacji Naukowej oraz w kabinach pracy indywidualnej. Szczegółowy tryb udostępniania tych zbiorów określają odrębne instrukcje.
 2. Wchodzących do Czytelni obowiązuje:
  1. 31.1 pozostawienie w szatni okryć oraz teczek i toreb o wymiarach większych niż 15 x 20cm,
  2. 31.2 oddanie dyżurnemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej lub dokumentu tożsamości,
  3. 31.3 wpisanie się do księgi obecności,
  4. 31.4 zarejestrowanie u dyżurnego bibliotekarza przyniesionych ze sobą książek, czasopism lub innych materiałów mogących wchodzić w skład zbiorów bibliotecznych.
 3. Wynoszenie materiałów bibliotecznych poza czytelnie wymaga zgody dyżurnego bibliotekarza.
 4. Materiały biblioteczne znajdujące się poza czytelniami (w magazynach i księgozbiorach podręcznych pracowni) należy zamawiać na specjalnych formularzach - rewersach. Terminy realizacji zamówień podane są do wiadomości czytelników.
 5. Materiały zapisane na CD ROM-ach, dyskietkach, kasetach audio i wideo przechowywane i udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych.
 6. Dzieła dostarczone do czytelni mogą być na życzenie czytelnika rezerwowane.
 7. W Czytelni Ogólnej i Humanistycznej udostępnia się materiały sprowadzone z innych bibliotek drogą wypożyczenia międzybibliotecznego.
 8. Profesorowie i doktorzy habilitowani są obsługiwani w pierwszej kolejności, a złożone przez nich rewersy są realizowane niezwłocznie.
 9. Z pokoi pracy indywidualnej mogą korzystać pracownicy naukowo-dydaktyczni UwB. Za zgodą Dyrektora Biblioteki mogą korzystać z nich także inne osoby.

WYPOŻYCZENIA MIEJSCOWE

 1. Wypożyczalnia wypożycza zamówione materiały poza BU uprawnionym osobom z pkt. 13.
 2. Wypożyczalnia realizuje zamówienia złożone przez czytelników w terminach podanych do ogólnej wiadomości.
 3. Czytelnicy indywidualni odbierają zamówione dzieła w Wypożyczalni po okazaniu karty bibliotecznej.
 4. Wypożyczenia i zwroty rejestrowane są w systemie komputerowym. Zamówienia na rewersach należy składać jedynie w przypadku, gdy dane bibliograficzne publikacji znajdują się tylko w katalogu kartkowym. Na każdą książkę należy złożyć odrębne zamówienie.
 5. Zamówione książki przechowuje się przez trzy dni. Czytelnik może uzyskać informację o przyczynie niedostarczenia książki.
 6. Trzykrotne nieodebranie zamówionych książek powoduje zawieszenie w prawach użytkownika Wypożyczalni na okres dwóch miesięcy.

LICZBA WYPOŻYCZONYCH DZIEŁ I TERMINY ZWROTU

 1. Biblioteka Uniwersytecka wypożycza:
  1. 45.1 profesorom i doktorom habilitowanym UwB - do 15 vol. na okres 12 miesięcy,
  2. 45.2 pracownikom sytemu informacyjno-bibliotecznego UwB - do 15 vol. na okres 12 miesięcy,
  3. 45.3 innym pracownikom naukowo-dydaktycznym UwB - do 10 vol. na 3 miesiące,
  4. 45.4 pozostałym pracownikom UwB - do 5 vol. na 1 miesiąc,
  5. 45.5 studentom studiów stacjonarnych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych, doktorantom i wolnym słuchaczom - do 7 vol. na 1 miesiąc,
  6. 45.6 studentom dwóch kierunków studiów - do 12 vol. na 1 miesiąc,
  7. 45.7 emerytowanym pracownikom UwB, studentom Uniwersytetu III Wieku oraz czytelnikom korzystającym za kaucją - 3 vol. na 1 miesiąc.
 2. Biblioteka ma prawo, w uzasadnionych wypadkach, żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu. Terminy zwrotów określone w pkt. 44 nie mają wówczas zastosowania.
 3. Biblioteka ma prawo określić wcześniejszy termin zwrotu materiałów szczególnie poszukiwanych.
 4. Czytelnik może prolongować datę terminu zwrotu pożyczonego dzieła, jeśli nie zostanie ono w tym czasie zamówione przez innego użytkownika.
 5. Książki zwrócone za pomocą Biblioboxa są zdejmowane z konta następnego dnia lub w pierwszy dzień roboczy (w przypadku weekendów i świąt).
 6. Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą:
  1. 53.1 zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki;
  2. 53.2 opłatę pieniężną w wysokości określonej w Cenniku opłat;
  3. 53.3 upomnienie na piśmie na koszt użytkownika.
 7. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  1. 51.1 dzieł wchodzących w skład księgozbiorów podręcznych czytelni i pracowni,
  2. 51.2 wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych,
  3. 51.3 czasopism,
  4. 51.4 gazet,
  5. 51.5 książek wydanych przed 1950 rokiem,
  6. 51.6 materiałów w złym stanie zachowania oraz nieoprawnych nadbitek i odbitek o małej objętości,
  7. 51.7 dzieł rzadkich, trudnych do nabycia, dzieł z dużą ilością tablic, map i rycin oraz tek z luźnymi kartami.
 8. Ograniczenia pkt. 51.5. i 51.7. nie dotyczą profesorów, doktorów habilitowanych UwB.

WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE
WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW WŁASNYCH

 1. BU wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym krajowym i zagranicznym maksymalnie na okres 1 miesiąca.
 2. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
  1. 54.1 materiały biblioteczne z księgozbiorów podręcznych,
  2. 54.2 materiały biblioteczne dużego formatu i objętości lub w złym stanie zachowania,
  3. 54.3 dzieła rzadkie i cenne,
  4. 54.4 dzieła niezbędne dla realizacji procesu dydaktycznego UwB.
 3. BU może udostępnić kserokopię poszukiwanego dzieła sporządzoną na koszt strony zamawiającej z zachowaniem prawa autorskiego.
 4. Nie zrealizowane rewersy okrężne są przesyłane do innych bibliotek.
 5. Przy wysyłaniu zamówionych materiałów drogą pocztową koszty pokrywa BU, koszty przesyłki zwrotnej - strona zamawiająca.

SPROWADZANIE MATERIAŁÓW Z INNYCH BIBLIOTEK

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały z bibliotek zamiejscowych krajowych i zagranicznych dla potrzeb pracowników i studentów UwB, a w wyjątkowych wypadkach dla czytelników spoza Uczelni.
 2. Z bibliotek krajowych sprowadza się wyłącznie materiały, których brak w bibliotekach białostockich; z bibliotek zagranicznych - materiały, których nie posiadają biblioteki krajowe.
 3. Czytelnicy składają zamówienia na specjalnych formularzach.
 4. Dzieła sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego są udostępniane na miejscu w Czytelni Ogólnej i Humanistycznej.
 5. Jeśli biblioteka wypożyczająca nie określi innego terminu zwrotu, czytelnik może korzystać z wypożyczonego dzieła w ciągu 1 miesiąca. Prośbę o prolongatę należy zgłosić w Wypożyczalni Międzybibliotecznej na tydzień przed upływem terminu zwrotu.
 6. Koszty sprowadzenia książek z bibliotek krajowych i zagranicznych oraz wykonywanych przez nie usług pokrywa czytelnik. Wysokość opłat za sprowadzenie publikacji określona jest przez Cennik opłat.

Rozdział IV
USŁUGI REPROGRAFICZNE

 1. Pracownia Dygitalizacji Zbiorów (Akademicka 2) wykonuje odbitki cyfrowe ze zbiorów sieci bibliotecznej UwB, a w uzasadnionych wypadkach również z dzieł sprowadzonych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.
 2. Usługi reprograficzne są odpłatne według Cennika opłat.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA BIBLIOTEKI

 1. Użytkownicy BU mogą zasięgać informacji o piśmiennictwie i informacji faktograficznej a także porady w zakresie poszukiwań bibliograficznych w Oddziale Informacji Naukowej oraz w Czytelni Ogólnej i Humanistycznej .
 2. Dostęp do elektronicznych źródeł informacji oraz Internetu jest bezpłatny. Za wydruki komputerowe, kupno dyskietek, płyt CD i DVD pobiera się opłatę według Cennika opłat.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE

   Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej  
   im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
   mgr Halina Brzezińska-Stec

   Białystok, 2 kwietnia 2013 r.