Biblioteka gromadzi piśmiennictwo polskie i zagraniczne w zakresie odpowiadającym potrzebom uniwersytetu, przede wszystkim z dziedziny nauk humanistycznych: filozofii, logiki, historii, religioznawstwa, teologii katolickiej i prawosławnej, socjologii, prawa, nauk filologicznych (w tym białorutenistyki), pedagogiki i psychologii, ekonomii oraz nauk biologicznych i ścisłych. Szczególną wagę przywiązuje się do gromadzenia wydawnictw mniejszości narodowych oraz literatury dotyczącej wielokulturowości naszego regionu. Podstawę zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej stanowiły połączone księgozbiory Bibliotek I i II Studium Nauczycielskiego w liczbie 60 tys. woluminów. Księgozbiór został znacznie wzbogacony dzięki darom przekazanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, inne biblioteki krajowe i osoby prywatne.

Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej z kolekcją humanistyczną na koniec 2019 roku obejmował:

  • Druki zwarte (książki) i ciągłe – 457 357 woluminów
  • Czasopisma - 122 921 woluminów
  • Zbiory specjalne - 15 799 woluminów i jednostek

Ogółem - 596 077 woluminów i jednostek

 

Biblioteka Uniwersytecka w roku 2018 prenumerowała:

  • Czasopisma krajowe - 123 tytuły
  • Czasopisma zagraniczne - 9 tytułów

Księgozbiór Centrum Dokumentacji Europejskiej na koniec 2018 roku obejmował:

  • Druki zwarte i ciągłe -  6 102 woluminy
  • Czasopisma - 1 689 woluminów
  • Zbiory specjalne – 41 jednostek

Ogółem - 7 832 woluminów i jednostek

 

Biblioteka umożliwia dostęp on-line do do pełnotekstowych wydawnictw elektronicznych. Prenumeruje polskojęzyczną bazę e-książek na platformie IBUK libra. Ponadto udostępniane są polskojęzyczne bazy: prawnicza Legalis oraz biblioteczna Vademecum Bibliotekarza on-line.