Biblioteka gromadzi piśmiennictwo polskie i zagraniczne w zakresie odpowiadającym potrzebom uniwersytetu, przede wszystkim z dziedziny nauk humanistycznych: filozofii, logiki, historii, religioznawstwa, teologii katolickiej i prawosławnej, socjologii, prawa, nauk filologicznych (w tym białorutenistyki), pedagogiki i psychologii, ekonomii oraz nauk biologicznych i ścisłych. Szczególną wagę przywiązuje się do gromadzenia wydawnictw mniejszości narodowych oraz literatury dotyczącej wielokulturowości naszego regionu. Podstawę zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej stanowiły połączone księgozbiory Bibliotek I i II Studium Nauczycielskiego w liczbie 60 tys. woluminów. Księgozbiór został znacznie wzbogacony dzięki darom przekazanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, inne biblioteki krajowe i osoby prywatne.

 

Księgozbiór Biblioteki Głównej z kolekcją humanistyczną na koniec 2021 roku obejmował:

  • Druki zwarte (książki) i ciągłe – 455 172 woluminy
  • Czasopisma - 129 231 woluminów
  • Zbiory specjalne - 16 010 woluminów i jednostek

Ogółem - 600 413 woluminów i jednostek

 

Księgozbiór Centrum Dokumentacji Europejskiej  (CDE) na koniec 2021 roku obejmował:

  • Druki zwarte i ciągłe  -  6 119 woluminów
  • Czasopisma  - 1 842 woluminy
  • Zbiory specjalne - 41 jednostek

Ogółem - 8 002 woluminów i jednostek

 

Biblioteka Główna wraz z CDE w roku 2021 prenumerowały:

  • Czasopisma krajowe -  90 tytułów
  • Czasopisma zagraniczne -  9 tytułów

 

Biblioteka umożliwia dostęp on-line do do pełnotekstowych wydawnictw elektronicznych. Prenumeruje polskojęzyczną bazę e-książek na platformie IBUK libra. Ponadto udostępniane są polskojęzyczne bazy, m.in. prawnicza Legalis.