Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku stanowi ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną Uniwersytetu w Białymstoku o zadaniach naukowych, informacyjnych, dydaktycznych i usługowych. Jest centralnym ośrodkiem informacji naukowej, centrum jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, w skład którego wchodzą biblioteki jednostek organizacyjnych UwB. 
     Misją Biblioteki Głównej w Białymstoku jest stworzenie nowoczesnego centrum informacji oraz utrzymywanie najwyższego poziomu działalności w celu aktywnego wspierania procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych. Pełni również funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej służącej zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego. 


Misję naukową Biblioteka realizuje poprzez:

 • gromadzenie wysokiej jakości zasobów bibliotecznych zgodnie z dyscyplinami naukowymi i programem studiów UwB,
 • zapewnienie użytkownikom szerokiego dostępu do światowych zasobów informacyjnych,
 • zapewnienie dostępu do informacji o osiągnięciach naukowych poprzez staranny dobór elektronicznych baz danych,
 • dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uczelni,
 • rozwijanie zasobów Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej wraz z innymi bibliotekami i instytucjami,
 • gromadzenie zasobów oraz organizowanie przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego i wielokulturowości regionu,
 • kształcenie umiejętności informacyjno-wyszukiwawczych użytkowników Biblioteki,
 • organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego zorientowanego na zaspokojenie potrzeb użytkowników Biblioteki,
 • motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji (kursy, szkolenia, konferencje),
 • stałe monitorowanie jakości świadczonych usług bibliotecznych.


Misja społeczna i kulturalna obejmuje:

 • kreowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim,
 • promocję i popularyzację zbiorów i zasobów własnych oraz usług biblioteczno-informacyjnych w środowisku,
 • promocję nauki, kultury i czytelnictwa poprzez organizację wykładów, wystaw i seminariów,
 • ułatwianie dostępu do zasobów wszystkim zainteresowanym.