Drukuj


Budynek Wydziału Prawa przy ul. A. Mickiewicza 1     Historia Biblioteki rozpoczyna się 1 października 1968 roku wraz z utworzeniem Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Początkowo mieściła się w obecnym budynku Wydziału Prawa przy ul. A. Mickiewicza 1, gdzie dysponowała pomieszczeniami o powierzchni 475 m2 oraz czytelnią z 20 miejscami dla użytkowników.
     W ciągu następnych lat Biblioteka stale się rozwijała, rozbudowując strukturę organizacyjną, poszerzając zakres usług i powiększając zbiory. Konsekwencją tego był ciągły brak wystarczającej powierzchni biurowej oraz niedostatek wolnej przestrzeni magazynowej. Co prawda na początku lat 80. biblioteka zwiększyła wykorzystywaną powierzchnię ponad dwukrotnie (do 1048 m2 w 1981, a do 1314 m2 w 1984 roku), jednakże otrzymane lokale, pierwotnie przeznaczone do celów dydaktycznych, były całkowicie nieprzystosowane do jej potrzeb. W trudnych warunkach pracowały wypożyczalnia i czytelnia, ponieważ księgozbiór znajdował się na dwóch piętrach, a nie było możliwości zainstalowania windy.

ul. A. Skorupska 9      W takiej sytuacji nic dziwnego, że szybko – bo już na początku lat 80. – pojawił się temat budowy dla biblioteki odpowiedniego gmachu. Zrezygnowano jednak z tego pomysłu, kiedy w 1982 roku ówczesny Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki wydał decyzję o przekazaniu na potrzeby biblioteki części pomieszczeń powstającego Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej przy ul. Skorupskiej 9. Po długotrwałych pertraktacjach i odwołaniach obydwie instytucje musiały podzielić się budynkiem. Dokończenie budowy gmachu i adaptacja pomieszczeń trwały sześć lat.
     Nowa siedziba nie zaspokoiła jednak podstawowych potrzeb lokalowych. W konsekwencji Oddział Opracowania Wydawnictw Ciągłych wraz z czytelnią pozostał w starym budynku (ul. Mickiewicza 1), natomiast do nowych pomieszczeń o powierzchni ok. 2048 m2 w budynku ZETO w 1988 roku przeprowadziła się reszta oddziałów. Niedostatek miejsca zaowocował licznymi niedogodnościami: wypożyczalnia co prawda znalazła się na parterze, jednakże katalogi umieszczono na drugim piętrze, co stanowiło duże utrudnienie dla czytelników. Największym jednak mankamentem nowej siedziby biblioteki była jej lokalizacja – oddalenie od większości budynków dydaktycznych, z niedogodnym dojazdem.

     Pod koniec lat 90. warunki lokalowe biblioteki ponownie uległy pogorszeniu. Swoje dotychczasowe lokum był zmuszony opuścić Oddział Czasopism i przenieść się do budynku rektoratu uczelni przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, gdzie dysponował ponad trzykrotnie mniejszą powierzchnią. Swoje siedziby straciły także: Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Oddziały Opracowania Alfabetycznego i Opracowania Rzeczowego Zbiorów, sekretariat oraz dyrekcja, a ich relokacja odbyła się kosztem zmniejszenia powierzchni magazynowej.

     Całkowita powierzchnia zajmowana przez bibliotekę w dwóch budynkach wynosiła w tym czasie 1830 m2, a czytelnicy korzystali z 84 miejsc w trzech czytelniach. W takiej sytuacji budowa nowego gmachu stawała się coraz bardziej nagląca. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych planowanej siedziby Biblioteki Głównej FUW zajęło się Biuro Projektów Szkół Wyższych BEPRON. Koncepcja zakładała budowę jednopiętrowego budynku spiętego łącznikiem z pomieszczeniami bibliotecznymi w gmachu ZETO. Miały się w nim znaleźć magazyny o pojemności 800 tys. woluminów z możliwością dalszej rozbudowy, 226 miejsc w pięciu czytelniach, bogate zaplecze techniczne i rekreacyjne. Projekt ten nie został jednak zrealizowany.

     Z chwilą powstania Uniwersytetu w Białymstoku w 1997 roku radykalnie zmieniło się nastawienie władz uczelni do kwestii budowy i nowy gmach biblioteki stał się sprawą priorytetową. Ministerstwo Edukacji Narodowej przychylnie odniosło się do tej inicjatywy, a władze miasta umożliwiły uczelni zakup po preferencyjnych cenach działki w centrum miasta, znajdującej się tuż obok głównego budynku uniwersytetu. W tej sytuacji już w czerwcu 1998 roku na wniosek Rektora prof. Adama Jamroza zorganizowano konkurs urbanistyczno-architektoniczny na projekt siedziby Biblioteki Głównej Uniwersytetu w Białymstoku. Wygrała go Pracownia Architektoniczna BNS S.C. z Warszawy, projektująca między innymi Bibliotekę Główną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Akademię Muzyczną w Warszawie i gmach Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego      Kamień węgielny pod budowę nowej Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A wmurowano 13 października 1999 roku. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele rządu i władz miejskich, Ryszard Kaczorowski (który wraz z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim przewodził Komitetowi Honorowemu Budowy Biblioteki) czy konsul Białorusi. Obecni byli także ks. arcybiskup Stanisław Szymecki i metropolita Sawa, którzy dokonali aktu poświęcenia placu budowy i wraz z rektorem Adamem Jamrozem podpisali akt erekcyjny, wmurowany później w fundamenty. Budowa gmachu zajęła prawie sześć lat i wreszcie 8 marca 2005 roku rozpoczęła się przeprowadzka biblioteki do nowej siedziby.

Uroczyste otwarcie Biblioteki Uniwersyteckiej      Otwarcie Biblioteki Uniwersyteckiej, nazwanej imieniem Jerzego Giedroycia nastąpiło 24 czerwca 2005 roku. Uroczystości, w której wzięli udział zaproszeni goście, pracownicy naukowi, bibliotekarze i mieszkańcy Białegostoku, towarzyszyły wystąpienia władz uczelni, władz miejskich i kościelnych, a także dyrektora biblioteki dr. Jerzego Halickiego. Z tej okazji otwarto również wystawę Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 1968-2005.

Wystawa     Nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej miał siedem kondygnacji, w tym jedną podziemną. Jego kubatura wynosiła według projektu 34 802 m2, z czego powierzchnia użytkowa to 8 324 m2. Przewidziano, że magazyny pomieszczą 860 tys. woluminów, a czytelnicy będą mieli do dyspozycji 327 miejsc w czytelniach i pokojach pracy indywidualnej.

     Na parterze budynku znalazł się hol wejściowy z szatnią i portiernią, zespół dyrekcji, sala wystawowa, Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna oraz księgarnia. Na I piętrze umiejscowiono: katalogi, Wypożyczalnię, Czytelnię Czasopism, Oddział Informacji Naukowej wraz z czytelnią, pracownię komputeryzacji i automatyzacji, Oddział Opracowania Zbiorów, Oddział Udostępniania Zbiorów, Oddział Wydawnictw Ciągłych, pracownię reprograficzną. Dla czytelników stanowiło ono strefę informacji i udostępniania zbiorów na zewnątrz oraz składania zamówień na książki.

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A      II piętro zajmował zespół czytelni - Czytelnia Ogólna, czytelnia dla pracowników naukowych, Zbiory Specjalne z czytelnią. Zlokalizowana tam została również palarnia. Na III piętrze umiejscowiono magazyn czytelniany (później zorganizowano tam czytelnię z wolnym dostępem do półek) oraz dziesięć kabin pracy indywidualnej przeznaczonych dla pracowników UwB, na IV natomiast znalazł się magazyn Kolekcji Humanistycznej (BHU).
     V piętro mieściło magazyn zamknięty, gdzie przechowywano podstawowy księgozbiór czasopism i druków zwartych z kolekcji Biblioteki Głównej. Na VI piętrze znalazły się kawiarnia, sala audytoryjna, miejsce przyszłych imprez kulturalnych, spotkań naukowych i konferencji organizowanych przez Bibliotekę, oraz pracownia komputerowa. Piętro to zostało połączone wygodnym przejściem z sąsiednim budynkiem rektoratu.
     Gmach został również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znalazły się podjazdy, a każdą z czytelni wyposażono w stoliki na kółkach z podnoszonymi blatami. Ponadto zainwestowano w „mówiącą windę”, AutoLektory (urządzenia przekładające tekst pisany na mówiony) czy zestaw komputerowy z klawiaturą Braille’a.

     Nowy budynek oraz dostępne w nim przestrzenie otworzyły przed Biblioteką Główną nowe perspektywy. Umożliwiły nie tylko rozwijanie prowadzonej działalności, ale także realizację kolejnych projektów i zaoferowanie użytkownikom nowych usług. Wszystko to sprawiło, że już w rok po otwarciu ówczesna prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Halina Parafianowicz, oświadczyła w wywiadzie dla czasopisma „Nasz Uniwersytet”: Biblioteka jest dumą naszego Uniwersytetu i z pewnością nie tylko. Jest to bowiem jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w kraju. Jej podstawowa działalność, polegająca na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów, została wzbogacona dodatkową, atrakcyjną i ważną ofertą w postaci wystaw i odczytów. Biblioteka zatem dobrze służy społeczności akademickiej, także miasta i regionu.

Podlaskie Forum Bibliotekarzy      Słuszność tych słów potwierdziła kolejna dekada funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w nowym gmachu. Wśród rozpoczętych w tym czasie inicjatyw, takich jak rozliczne wystawy, spotkania czy wykłady, warto zwrócić uwagę na zainaugurowany w lutym 2006 roku cykl „Podlaskie Forum Bibliotekarzy”, którego cel to integracja środowiska bibliotekarskiego Białegostoku. Spotkania, mające charakter otwartego forum wymiany poglądów, organizowane są cyklicznie mniej więcej co miesiąc. Podlasie w badaniach naukowychPrzybywają na nie pracownicy bibliotek naukowych, publicznych i szkolnych oraz studenci bibliotekoznawstwa, by wysłuchać wykładów wygłaszanych przez zapraszanych gości oraz wziąć udział w dyskusjach na tematy zawodowe. Inny ważny cykl to rozpoczęta w 2008 roku seria spotkań „Podlasie w badaniach naukowych”, popularyzująca wśród mieszkańców Białegostoku badania prowadzone przez pracowników naukowych UwB, które dotyczą naszego regionu. Mają one na celu zapoznanie szczególnie uczniów szkół średnich z białostockimi ludźmi nauki i ich zainteresowaniami badawczymi.

Konferencje      W czerwcu 2007 roku zorganizowano pierwszą konferencję bibliotekarską, poświęconą zagadnieniu kultury organizacyjnej w bibliotece. O tym, jak ważny i aktualny był to temat, świadczy fakt, że wzięło w niej udział ponad stu bibliotekarzy i pracowników naukowych z całej Polski. Sukces tej pierwszej konferencji pociągnął za sobą organizowanie kolejnych, na których poruszano takie tematy jak marketing wewnętrzny (2009), bibliotekarstwo uczestniczące (2011), deregulacja zawodu (2013) czy spadek liczby czytelników (2015).

Podlaska Biblioteka Cyfrowa      Od 2007 roku Biblioteka Uniwersytecka jest koordynatorem projektu Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej, realizowanego przez Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku. Platforma Podlaska Biblioteka Cyfrowa, uruchomiona w październiku 2006 roku, ma na celu udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców zbiorów związanych z regionem, stanowiących polskie dziedzictwo kulturowe. Składają się na nie publikacje książkowe, czasopisma, materiały naukowo-dydaktyczne (w tym prace naukowe pracowników białostockich uczelni), kolekcje archiwaliów, kartografii czy muzykaliów. Zamieszczane materiały wybierane są na podstawie oceny merytorycznej ich zawartości z uwzględnieniem prawa autorskiego. Od 2009 roku zasoby PBC są dostępne w Europeanie, co stanowi dobrą promocję regionu.

     Obok działalności naukowo-kulturalnej dbano również o poszerzanie wachlarza usług i zapewnianie kolejnych udogodnień dla użytkowników. W 2009 roku w ramach struktur Biblioteki rozpoczęło działalność Centrum Dokumentacji Europejskiej, które zajęło pomieszczenie po Czytelni Informacji Naukowej. Inicjatorem jego powstania był Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, który finansuje działalność CDE oraz sprawuje nad nim opiekę merytoryczną. Centrum udostępnia materiały dotyczące UE, głównie w językach polskim i angielskim, a jego zbiory liczą ponad 4 000 książek i ponad 60 tytułów czasopism.
     W maju 2010 roku – po dwóch latach przygotowania – otwarto zlokalizowaną na III piętrze czytelnię z wolnym dostępem do zbiorów. Zapewniała ona 88 miejsc dla czytelników oraz około 50 tys. wyselekcjonowanego księgozbioru ustawionego według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. We wrześniu 2011 roku oddano dodatkowo do użytku Czytelnię Filologiczną, również z wolnym dostępem do półek, która zajęła IV piętro. Na obydwu piętrach Wolnego Dostępu, połączonych wewnętrzną klatką schodową, znalazło się w sumie około 100 tys. książek. W tym samym roku ruszył katalog centralny obejmujący wszystkie biblioteki wydziałowe, co znacznie ułatwiło korzystanie z zasobów Systemu Biblioteczno-Informacyjnego. Trzy lata później uruchomiono eCzytelnię, zawierającą cyfrowe kopie podręczników oraz innych często wykorzystywanych tytułów do skorzystania na miejscu.

     W 2013 roku nastąpiło otwarcie uniwersyteckiego repozytorium stanowiącego ważny czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim. Początkowo działał jedynie w wersji testowej, a jego udostępnienie on-line nastąpiło w 2014 roku. Podstawowe zadanie RUB to gromadzenie, archiwizowanie i upowszechnianie naukowego i dydaktycznego dorobku pracowników, doktorantów i studentów UwB.

Uroczystość otwarcia gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie      W 2011 roku Biblioteka Uniwersytecka otrzymała część spuścizny po Ryszardzie Kaczorowskim, ostatnim prezydencie Polski na uchodźstwie. Były to nie tylko książki z jego kolekcji (ponad 700 pozycji z archiwum Prezydenta trafiło do kolekcji Biblioteki w 2009 roku), ale i warszawski gabinet oraz różne memorabilia. W listopadzie 2011 roku, przy współudziale Karoliny Kaczorowskiej, nastąpiło uroczyste otwarcie Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego ulokowanego w Czytelni Ogólnej na drugim piętrze. W zaaranżowanym gabinecie znalazły się nie tylko biurko oraz rzeźbiony fotel, ale i obrazy, zdjęcia oraz przedmioty codziennego użytku. Udostępnieniu ekspozycji dla zwiedzających towarzyszyło także uruchomienie prezentacji wirtualnej na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

     W listopadzie 2014 roku rektor UwB, prof. Leonard Etel, oraz marszałek województwa Jarosław Dworzański podpisali umowę przedwstępną o sprzedaży budynku bibliotecznego wraz z przyległym budynkiem rektoratu. Było to związane z ukończeniem budowy części uniwersyteckiego kampusu, zlokalizowanego przy ulicy Ciołkowskiego 1, oraz przeniesieniem się do niego trzech wydziałów. Stosowny akt notarialny podpisano 29 grudnia 2014 roku. Biblioteka Uniwersytecka po dziesięciu latach użytkowania opuściła gmach, który od października 2015 roku przejęła Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 49949065 2337580159647223 3658004602118209536 o

     Sprzedaż budynku Biblioteki Uniwersyteckiej stanowiła kolejny punkt zwrotny w jej pięćdziesięcioletniej już historii. Przeniesienie do tymczasowych pomieszczeń sprawiło, że instytucja musiała m.in. zrezygnować z części dotychczas oferowanych usług.

     Trudna sytuacja uległa zmianie, kiedy w marcu 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg na budowę nowego gmachu bibliotecznego na terenie Kampusu UwB. Autorem projektu architektonicznego była firma DEMIURG z Poznania. Budynek został oddany do użytku wiosną 2021 roku.