1. Gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów zgodnie z profilem Uczelni, potrzebami jej pracowników i studentów.
  1. Zwiększenie budżetu biblioteki na zakup książek, czasopism, baz danych.
  2. Dążenie do tworzenia konsorcjów bibliotek w celu zapewnienia tańszego, a szerszego dostępu do czasopism elektronicznych.
  3. Selekcja, konserwacja, dbałość o estetykę kolekcji bibliotecznej.
   • systematyczne wydzielanie ze zbiorów książek przeznaczonych do selekcji,
   • konserwacja księgozbioru przez introligatora.
 1. Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zbiorów, poprzez doskonalenie obsługi klientów oraz tworzenie przyjaznego środowiska pracy.
  1. Zwiększenie dostępności usług.
   • informacja w języku angielskim na stronie internetowej Biblioteki,
   • szkolenia użytkowników,
   • zwiększenie liczby komputerów,
  2. Zwiększenie komfortu pracy czytelników
   • zorganizowanie miejsca do odpoczynku i konsumpcji,
   • zakup wygodnych kanap (foteli).
  3. Prowadzenie badań jakości usług w celu monitorowania potrzeb użytkowników
 1. Kreowanie dobrego wizerunku biblioteki w środowisku akademickim i lokalnym.
  1. Integrowanie środowiska akademickiego i lokalnego wokół wydarzeń kulturalnych.
   • organizowanie wystaw, wykładów, spotkań autorskich, promocji książek,
   • zbudowanie strategii promocji biblioteki.
  2. Współpraca w tworzeniu Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.
  3. Umocnienie pozycji biblioteki w środowisku naukowym.
   • praktyki studenckie,
   • promocja książek akademickich i naukowych.
  4. Uzyskanie rozpoznawalnej pozycji biblioteki.
   • zaprojektowanie logo oraz exlibrisu biblioteki,
   • pozyskanie strategicznego partnera medialnego.
 1. Współpraca z bibliotekami naukowymi i kadrą bibliotekarską województwa podlaskiego oraz całego kraju.
  1. Integracja i współpraca środowiska bibliotekarzy.
   • organizowanie spotkań w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy,
   • digitalizacja zbiorów Bibliotek z Białegostoku (Podlaska Biblioteka Cyfrowa),
   • organizacja konferencji naukowych (co 2 lata).
 1. Dbałość o rozwój kadry Biblioteki i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych.
  1. Promocja samokształcenia wśród pracowników.
   • monitorowanie szkoleń dla pracowników wraz z systemem powiadamiania (np. e-mail),
   • czynny udział w konferencjach naukowych, szkoleniach, kursach itp.
   • permanentne dokształcanie w zakresie nowych technik informacyjnych, języków obcych.
 1. Pozyskiwanie odpowiednich źródeł finansowania.
  1. Monitorowanie harmonogramów konkursów na projekty współfinansowane z EFS,
  2. Sponsoring.
 1. Zwiększenie działań biblioteki na rzecz różnych środowisk kulturowych.
  1. Utworzenie Biblioteki Centrum Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
  2. Zorganizowanie nowego cyklu wykładów poświęconych kulturze i historii mniejszości narodowych i etnicznych.