Bibliometria to zbiór metod statystycznych użytych do badania zjawisk i procesów z udziałem dokumentów (których podstawą jest analiza danych bibliograficznych) oraz interpretacja uzyskanych w ten sposób wyników. Do przeprowadzania analiz cytowań wykorzystuje się wskaźniki cytowalności, takie jak:

liczba cytowań publikacji
Indeks Hirscha (h-index)

Wskaźniki te uwzględniane są przy analizie cytowań, którą można wykonać przy pomocy: 

baz ISI Web of Science
bazy Scopus
programu Publish or Perish

 

 

Bibliometria to zbiór metod statystycznych użytych do badania zjawisk i procesów z udziałem dokumentów (których podstawą jest analiza danych bibliograficznych) oraz interpretacja uzyskanych w ten sposób wyników. Do przeprowadzania analiz cytowań wykorzystuje się wskaźniki cytowalności, takie jak:

liczba cytowań publikacji
Indeks Hirscha (h-index)

Wskaźniki te uwzględniane są przy analizie cytowań, którą można wykonać przy pomocy: 

baz ISI Web of Science
bazy Scopus
programu Publish or Perish

 

BAZY I NARZĘDZIA BIBLIOMETRYCZNE

 

Web of Science

Cytowania są dokonywane w oparciu o bazy Web of Science. Służą one zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów. Więcej informacji

Scopus

Multidyscyplinarna baza danych, indeksująca artykuły z czasopism, wybranych materiałów konferencyjnych, serii książkowych. Każdy rekord w bazie zawiera spis publikacji cytujących dany dokument. Dodatkowo baza posiada narzędzie do analizy cytowań. Więcej informacji

InCites

Narzędzie biblio metryczne, na platformie Web of Science, które służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne. Więcej informacji 

SciVal

Narzędzie, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki. Więcej informacji 

Publish or Perish

Publish or Perish to bezpłatny program,  który korzysta z zasobów Google Scholar. Pozwala na automatyczne wyliczenie m.in. liczby cytowań i Indexu Hirsha

Pomocne linki:

Google Scholar Citations

Usługa, która pozwala założyć „Profil autora” w usłudze Google Scholar oraz umożliwia śledzenie, gdzie i przez kogo cytowane są prace, jak również daje możliwość automatycznego wyliczenia indeksu H. Może służyć, jako narzędzie do importu danych bibliograficznych. Warunkiem skorzystania z tej usługi jest posiadanie swoich prac w bazach Google’a. 
Pomocne linki:

WSKAŹNIKI BIBLIOMETRYCZNE

Indeks Hirscha (h-index) 

Index h (Hirscha) mierzy osiągnięcia naukowe z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby cytowań. Indeks h dla danego autora jest to liczba publikacji cytowanych ? h razy, ok. h = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy. Wielkość h zależy od dwóch czynników: liczby publikacji i ich popularności. Wzrost indeksu h można osiągnąć publikując prace, które znajdą znaczny oddźwięk. Wyznaczany jest dla osoby, zespołu lub instytucji oraz czasopism. 

Index Hirscha można sprawdzić:

  • w bazie Web of Science
  • w bazie Scopus
  • przez program Publish or Perish (do pobrania ze strony http://www.harzing.com/pop_win.htm)
  • w profilu autora Google Scholar Citations
  • można też wyliczyć go samodzielnie

Impact Factor (IF)

Impact factor (IF) jest ustalany według wzoru: IF= B/C, gdzie B – to łączna lista cytowań w danym roku kalendarzowym, wszystkich publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat, odejmując od tej liczby autocytowania – czyli cytowania publikacji autora w jego publikacjach. C – to liczba wszystkich publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie, w ciągu ostatnich dwóch lat. Impact factor („czynnik wpływu”) wyznaczany jest co roku dla tytułu czasopisma. IF można sprawdzić w Web of Science, w części Journal Citation Reports.

CiteScore

Wskaźnik umożliwiający określenie średniej cytowalności czasopism w bazie Scopus firmy Elsevier. CiteScore określa średnią liczbę cytowań otrzymanych w danym roku – odwołujących się do dokumentów opublikowanych w czasopiśmie w ostatnich 3 latach. Jest to wskaźnik który należy stosować do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny. CiteScore jest obliczany jednorazowo po zakończeniu danego roku i publikowany najczęściej w połowie roku następnego. Do śledzenia cytowalności w roku bieżącym służy wskaźnik CiteScore Tracker, który aktualizowany jest co miesiąc.

Source Normalized Impact Paper (SNIP)

Wskaźnik wykorzystywany do opisywania czasopism zindeksowanych w bazie Scopus Jest to średnia liczba cytowań w ciągu ostatnich trzech lat, podzielonych przez całkowitą liczbę publikacji w ciągu ostatnich trzech lat. Przy jego wyliczaniu uwzględnia się jedynie trzy typy dokumentów: article, conference paper oraz review, łącznie z autocytowaniami. Więcej informacji 

SCImago Journal Rank (SJR)

Wskaźnik określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten okres. Wartość cytowań jest modyfikowana w oparciu o wskaźnik SJR czasopism z których te cytowania pochodzą (im więcej cytowań z czasopism o wysokim wskaźniku SJR tym SJR danego tytułu będzie wyższy). Przy obliczaniu SJR brana jest pod uwagę również częstotliwość cytowania w danej kategorii naukowej – im jest większa tym wartości poszczególnych cytowań są niższe. Przyjęto tu klasyfikację ASJC (All Science Journal Classification) liczącą 27 kategorii głównych w skład których wchodzą 334 podkategorie. SJR pozwala na porównywanie ze sobą czasopism z różnych kategorii i o różnej specyfice cytowań. Wskaźnik SJR można sprawdzić w serwise SCImago. Więcej informacji 

CZASOPISMA

 Arianta – naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne

Baza zawiera aktualne informacje o  polskich czasopismach elektronicznych. Są to czasopisma z dostępem do pełnych tekstów oraz czasopisma, które udostępniają na swoich stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Przy każdym tytule czasopisma znajdują się takie informacje jak: punktacja MNiSZW (do kilku lat wstecz), Impact Factor, Index Copernicus, Kategoria ERIH.

Journal Citation Reports (JCR)

Baza Journal Citation Reports zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zebrano w niej i zestawiono liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma. 

Master Journal List tzw. Lista filadelfijska

Master Journal List tzw. Lista filadelfijska – lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information (ISI). Odnosi się do wszystkich opracowanych przez Clarivate Analitycs czasopism, również do indeksu Arts & Humanities, który, ze względu na specyfikę cytowalności w naukach humanistycznych, nie ma wyliczanego wskaźnika wpływu, i co za tym idzie własnej edycji w JCR. Dane bibliograficzne czasopisma uwzględnionego na liście zawierają wyłącznie tytuł czasopisma, częstotliwość ukazywania się, ISSN, adres wydawcy oraz bazy, w których jest indeksowane

ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

Ogólnodostępny indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzony przez Norwegian Center for Research Data. Do 2014 r. lista była prowadzona pod nazwą ERIH przez European Science Foundation.

INNE

Wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

PCsearch - wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2010-2017 

Wyszukuje wyniki ewaluacji czasopism umieszczonych w części A (czasopisma posiadające obliczony wskaźnik Impact Factor), w części C (znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities – ERIH) oraz w części B

Wyszukiwarka czasopism i wydawnictw punktowanych MNiSW 

Serwis stworzyła Dorota Bazan. Obok standardowej wyszukiwarki dostępne są listy według dziedzin i dyscyplin.W serwisie umieszczono również wykaz materiałów konferencyjnych oraz wydawnictw. Listy są zaktualizowane zgodnie z najnowszymi wykazami MNiSW,