Profesor Adam Dobroński z Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku od lat zajmuje się studiami nad historią ziem północno-wschodnich Polski w XIX-XX wieku. Wyniki swoich ostatnich kwerend przedstawił podczas wykładu Białystok w I połowie XIX wieku – z najnowszych badań w archiwach grodzieńskich, który miał miejsce 24 listopada 2009 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej. Odbył się on w ramach cyklu Podlasie w badaniach naukowych.

4

Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie od refleksji poświęconej wyjazdom naukowym do Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie. Znajdują się w nim niezwykle ciekawe – pod względem historycznym – zbiory. Kluczową wartość dla naszego miasta ma zwłaszcza zespół akt Naczelnika Obwodu Białostockiego. Jak bowiem zauważył prof. Dobroński – nie sposób prowadzić badania nad dziejami Białegostoku bez wiedzy na temat Obwodu Białostockiego. Pierwszą część wykładu poświęcił więc wyjaśnieniu genezy i losów Obwodu. Podkreślił przy tym szczególne znaczenie tego okresu dla historii miasta.

W dalszej części prelekcji przedstawił materiały, do jakich udało mu się dotrzeć podczas kwerend. I tak dotyczyły one budżetu miasta (1814), oświetlenia ulic (1818), spisu mieszkańców miasta Białegostoku (1825) czy problemów zdeklasowanej szlachty. Profesor Dobroński w przejrzanych jednostkach archiwalnych natrafił również na dokumenty dotyczące służby zdrowia i szkół.

Zagadnienia te okazały się na tyle interesujące, że znalazły rozległe grono słuchaczy. Salę wypełnili nie tylko pracownicy naukowi i bibliotekarze, ale także młodzież licealna i studenci zainteresowani poruszaną tematyką.

 

Galeria