Dnia 18 marca 2008 roku Sala Audytoryjna Biblioteki Uniwersyteckiej zapełniła się pracownikami naukowymi, studentami oraz uczniami szkół średnich. Licznie zgromadzoną publiczność przyciągnął kolejny wykład z cyklu Podlasie w badaniach naukowych. Tym razem prelekcję wygłosił prof. dr hab. Andrzej Sadowski z Instytutu Socjologii UwB. Wśród jego zainteresowań badawczych należy wymienić m.in. socjologię wsi i miasta ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku. Temu ostatniemu zagadnieniu zostało właśnie poświęcone wtorkowe wystąpienie zatytułowane Kapitał społeczny mieszkańców dużego miasta na przykładzie miasta Białegostoku.

8

Profesor Andrzej Sadowski wyjaśnił, dlaczego kapitał społeczny odgrywa tak istotną rolę w badaniach naukowych, scharakteryzował termin kapitał i przedstawił jego rodzaje - ludzki, społeczny oraz kulturowy. Przedstawił wyniki badań przeprowadzonych w 2004 roku przez studentów socjologii. Omówił kapitał ludzki według zmiennych demograficznych oraz jako kapitał zainwestowany. Następnie przeszedł do zaprezentowania wyników badawczych związanych z kapitałem kulturowym oraz społecznym naszego miasta (m.in. podobieństwa i różnice społeczne w mieście, struktura amorficzna Białegostoku). Umożliwiło to uzyskanie odpowiedzi na tak frapujące kwestie, jak ocena zaufania społecznego do innych, ocena podmiotowości mieszkańców czy poczucie wolności wypowiedzi.

Spotkanie zakończyła ciekawa dyskusja dotycząca kapitału społecznego studentów socjologii i wykorzystania go przez władze miasta.

 

Galeria