Dnia 2 kwietnia 2009 roku miało miejsce kolejne spotkanie w ramach cyklu Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Tym razem gospodarzem spotkania była Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Wystosowane przez nią zaproszenie przyjęła mgr Elżbieta Stefańczyk - wicedyrektor Biblioteki Narodowej ds. Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP). Licznie przybyłych gości przywitała mgr Ewa Kołomecka - zastępca dyrektora Książnicy Podlaskiej, po czym oddała głos prelegentce.

1d

W wystąpieniu zatytułowanym Lobbing Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz bibliotekarzy i bibliotek pani Stefańczyk przybliżyła zgromadzonej publiczności ten niezwykle istotny aspekt działalności stowarzyszenia. Prelekcję rozpoczęła od zaprezentowania strategicznych celów działalności lobbingowej, a następnie omówiła cele szczegółowe, takie jak: popularyzacja wiedzy o roli książki i bibliotek w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, integracja środowiska bibliotekarskiego, kształtowanie właściwych postaw etycznych bibliotekarzy. Zauważyła przy tym, że działalność lobbingową prowadzą wszyscy członkowie stowarzyszenia. Jest ona kierowana przede wszystkim do decydentów, różnego rodzaju organizacji politycznych, mediów i instytucji związanych z biznesem, a także do użytkowników bibliotek i samych bibliotekarzy.

Pani Stefańczyk podkreśliła zasadniczą rolę współpracy SBP z innymi instytucjami (np. Instytutem Książki, Biblioteką Narodową). Zwróciła uwagę na obszary działalności SBP dotyczące m.in. ustawodawstwa bibliotecznego, organizacji sieci bibliotek, finansów dla bibliotek, ścieżki awansu zawodowego bibliotekarzy oraz spraw socjalnych. Następnie szczegółowo omówiła stosowane przez organizację metody lobbingu i uzyskane w ciągu ostatnich dwóch lat rezultaty.

W drugiej części wystąpienia zostały przedstawione założenia strategii SBP na lata 2010-2021. Pani Stefańczyk ukazała najważniejsze obszary aktywności stowarzyszenia, a także sformułowała jego misję. Nie zabrakło również analizy SWOT prezentującej mocne i słabe strony SBP oraz jego szanse i zagrożenia. Na tej podstawie prelegentka określiła pięć najważniejszych celów rozwoju organizacji w przyszłości.

Oparte na prezentacji wystąpienie spotkało się z żywym odbiorem ze strony zgromadzonych. Osoby zainteresowane dyskusją miały możliwość kontynuowania jej w kuluarach przy słodkim poczęstunku.

 

Galeria