Dnia 27 stycznia 2009 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej miało miejsce kolejne spotkanie w ramach cyklu Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Wykład, zatytułowany Repozytorium uczelni - magazyn dokumentów czy wirtualna społeczność?, wygłosiła dr Jolanta Przyłuska z Biblioteki Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

1c

Prelegentka na wstępie zdefiniowała pojęcia biblioteka cyfrowa i repozytorium oraz określiła ich rodzaje. Ponadto wymieniła zadania repozytorium, z których najważniejsze to: magazynowanie i archiwizacja, skrócenie procesu publikacyjnego, przyśpieszenie publicznego udostępniania, a przede wszystkim dzielenie się wynikami prac naukowych. Kolejna część wykładu została poświęcona problematyce repozytorium w komunikacji naukowej. Jest to szczególnie ważne zagadnienie, ponieważ wraz z powstawaniem współczesnych repozytoriów zaczął ewaluować system komunikacji naukowej. Użytkownik przestał pełnić rolę biernego odbiorcy, stał się stroną aktywną w procesie tworzenia repozytoryjnych zasobów. Otrzymał m.in. możliwość szerokiej krytyki udostępnianych treści czy autoarchiwizacji udostępnianych przez siebie dokumentów.

Dr Przyłuska zwróciła również uwagę zgromadzonej publiczności na zjawisko Open Access (OA), stanowiące podstawę funkcjonowania repozytoriów. Omówiła jego ideę oraz zaprezentowała stanowisko Unii Europejskiej. Dalszą część wykładu poświęciła zagadnieniu społeczności, która stanowi podstawę funkcjonowania repozytorium instytucjonalnego. Prelegentka podała ogólną definicję terminu społeczność i determinanty struktury grupowej, po czym przeszła do charakterystyki społeczności wirtualnej. Podkreśliła wykorzystanie technologii Web 2.0 w jej tworzeniu.

Ostatnia część wykładu dotyczyła rozwoju repozytoriów na świecie. Dr Przyłuska przestawiła na wykresach dane ilustrujące wzrost liczby repozytoriów na świecie, ich zawartość i rozmieszczenie, a także podała informacje dotyczące oprogramowania używanego do budowy repozytoriów. Następnie zaprezentowała wyniki przeprowadzonej ankiety, mającej na celu wykazanie związków między biblioteką a uczelnią w budowaniu repozytorium. Uzyskane odpowiedzi pokazują, że w większości instytucji to biblioteka jest głównym inicjatorem, zarządza repozytorium oraz opracowuje i wprowadza do niego dane. Prelegentka omówiła ponadto procedurę zakładania uczelnianego repozytorium, a także podała przykłady już funkcjonujących repozytoriów - szczególnie wiele uwagi poświęciła sieci repozytoriów ECNIS, do których należy reprezentowana przez nią biblioteka.

Oparte na prezentacji wystąpienie dr Jolanty Przyłuskiej zgromadziło pracowników naukowych UwB, studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz liczną rzeszę bibliotekarzy.

 

Pliki do pobrania:

1. Prezentacja (6,9MB)

 

Galeria