Bank Danych Lokalnych GUS

Uporządkowany zbiór informacji za lata 1995-2011 o sytuacji społecznej, gospodarczej, demograficznej i o stanie środowiska, opisujący województwa, powiaty oraz gminy, a także regiony i podregiony. BDL zawiera ponad 255 tys. różnych informacji.

Baza Demografia

Dane z badań demograficznych za lata 2002 – 2011, prezentacje 510 gotowych tablic predefiniowanych lub umożliwia wygenerowanie indywidualnych zestawień.

Główny Urząd Statystyczny

Baza umożliwia zestawienie danych obrazujących dynamikę zachodzących zmian w populacji ludności oraz prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych. Informacje zgromadzone w bazie są systematycznie uzupełniane oraz aktualizowane.

Polska Strona Demograficzna

Baza stanowi zintegrowane źródło danych statystycznych w zakresie stanu i struktury ludności, ruchu naturalnego oraz migracji.

Statystyki i badania Unii Europejskiej

Statystyki i badania opinii publicznej.