Baza prac doktorskich i habilitacyjnych UwB 

     Baza zawiera opisy bibliograficzne prac doktorskich i habilitacyjnych napisanych i obronionych w Filii UW w Białymstoku w 1996 roku oraz prace napisane i obronione na UwB w latach w latach 1997 - 2014. 
W bazie znajdują się następujące informacje:

  • tytuł,
  • autor i jego miejsce pracy,
  • promotor i jego miejsce pracy,
  • recenzent prac habilitacyjnych,
  • miejsce obrony,
  • numer dyplomu,
  • lokalizacja w bibliotekach UwB.

     Opisy prac były tworzone na podstawie informacji otrzymywanych z uczelni oraz danych znajdujących się w Bazie Nauki Polskiej prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. W miarę możliwości prace były sprawdzane z autopsji. 

Od 2015 r. prace doktorskie są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – RUB
Prace doktorskie są archiwizowane obligatoryjnie zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i udostępniania wersji elektronicznej rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie w Białymstoku. Dostęp do pełnego tekstu części prac doktorskich może być ograniczony zgodnie z licencjami udzielonymi przez depozytariuszy RUB. Oznacza to, że dostęp do pełnych tekstów tych prac będą mieli uprawnieni użytkownicy z komputerów na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej.