Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia

Świętujemy razem

25 lat Uniwersytetu w Białymstoku!

Według znanego powiedzenia „biblioteka jest sercem uniwersytetu” i taką też rolę Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia spełniała od początku istnienia Uniwersytetu w Białymstoku. Zgodnie ze swoją misją, aktywnie wspierając procesy naukowo-badawcze i edukacyjne, stała się ważnym składnikiem funkcjonowania Uniwersytetu i życia jego społeczności.

Trzeba pamiętać, że Biblioteka powstała znacznie wcześniej – powołano ją do życia w 1968 r. wraz z utworzeniem Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, a więc w 2022 r. obchodzi 54. rocznicę swojej działalności .

Nie oznacza to jednak, że jest starą, skostniałą i niepodatną na zmiany instytucją. Ogromnemu doświadczeniu, wiedzy oraz umiejętnościom, będącymi rezultatem niezliczonej liczby godzin udostępniania i pracy z czytelnikiem, towarzyszą nowe inicjatywy, ciągłe samodoskonalenie pracowników i aktywne uczestniczenie w rozwoju uczelni.

Ostatni czas jest dla Biblioteki szczególny z jeszcze jednego, bardzo ważnego powodu: kiedy w 2018 r. obchodziliśmy okrągłą rocznicę 50-lecia istnienia Biblioteki Uniwersyteckiej, z nadzieją patrzyliśmy w przyszłość, oczekując ziszczenia się największego wówczas marzenia bibliotekarzy i użytkowników – budowy nowego gmachu na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. Dziś możemy z radością powiedzieć, że nasze marzenie spełniło się. Zarówno wspaniały jubileusz 25-lecia istnienia Uniwersytetu w Białymstoku, jak i kolejną rocznicę działalności Biblioteki Uniwersyteckiej, obchodzimy w oddanym do użytku w kwietniu 2021 r. nowym budynku. Atrakcyjna lokalizacja, ciekawa architektura, przemyślana aranżacja wnętrz, zastosowanie nowoczesnych technologii i systemów wspierane przez ponad pół wieku doświadczenia będą sprzyjały dalszemu rozwojowi Biblioteki oraz wspieraniu działalności Uniwersytetu.

Dlatego też jubileusz 25-lecia Uniwersytetu w Białymstoku pragniemy uczcić nie tylko podsumowaniami i wspomnieniami, ale przede wszystkim prezentacją najlepszej oferty Biblioteki Uniwersyteckiej skierowanej do społeczności akademickiej, zadań, które spełnia w zmieniającym się społeczeństwie informacyjnym oraz planów rozwoju przewidzianych na najbliższą przyszłość.

Struktura i statystyka

Obecne miejsce Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w strukturze organizacyjnej uczelni wynika z wprowadzenia w 2019 r. nowego statutu Uniwersytetu w Białymstoku. W rezultacie dostosowania do regulacji statutowych Biblioteka Uniwersytecka, jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna, obejmuje Bibliotekę Główną i 6 bibliotek specjalistycznych: Prawniczą, Pedagogiczną, Humanistyczno-Społeczną im. A. Wyczańskiego, Ekonomiczną, Chemiczną i Filologiczną. Ponadto w Uniwersytecie funkcjonują 3 biblioteki specjalistyczne pozostające w strukturze wydziałów, tj. Wydziału Fizyki, Wydziału Matematyki oraz Wydziału Biologii. Wszystkie razem tworzą system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu w Białymstoku. Biblioteka Główna od 2021 r. funkcjonuje w gmachu na terenie uniwersyteckiego kampusu, natomiast pozostałe biblioteki specjalistyczne rozlokowane są w poszczególnych budynkach uczelnianych.

W Bibliotece Uniwersyteckiej pracuje łącznie 87 pracowników, w tym 80 na stanowiskach bibliotekarskich. Do końca 2021 r. we wszystkich jednostkach zgromadzono ogółem nieco ponad 1 milion jednostek inwentarzowych (książek, czasopism, zbiorów specjalnych). W utworzonym w 2012 r. centralnym katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej znajduje się aktualnie ponad 616 tys. rekordów bibliograficznych, rejestrujących ponad 1 milion egzemplarzy. W wypożyczalni Biblioteki Głównej oraz wypożyczalniach działających przy wybranych bibliotekach specjalistycznych zarejestrowano łącznie ponad 13 tys. kont użytkowników, którzy w 2021 r. wypożyczyli blisko 42 tys. książek. Rokrocznie biblioteki odwiedzało blisko 50 tys. użytkowników, chociaż w latach 2020-2021, ze względu na pandemię i obostrzenia sanitarne, liczba ta znacząco zmalała. Liczymy jednak na to, że w kolejnych latach sytuacja ulegnie odwróceniu.

Pentagon

Jak wspomniano, od wiosny 2021 r. Biblioteka Główna funkcjonuje w nowej siedzibie na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku. Budynek zaprojektowała firma DEMIURG z Poznania. Budowa ruszyła wiosną 2019 roku i trwała dwa lata. Koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 30 mln zł. Nowy gmach, zbudowany na planie pięciokąta z elewacją frontową wygiętą w łuk, wpasował się nie tylko w dotychczasową architekturę kampusu, lecz także w układ Placu Słonecznego. Jego wyróżnikiem jest strona wizualna, która dzięki kreatywności architektów przybrała interesującą formę. Jednocześnie przy projektowaniu budynku nacisk położono na jego funkcjonalność i dostosowanie do potrzeb użytkowników. Na nieco ponad 3 tys. m2 powierzchni znalazły się: obszerna czytelnia z wolnym dostępem do blisko 80 tys. woluminów, kabiny pracy indywidualnej, biura poszczególnych agend biblioteki, wreszcie magazyny zdolne pomieścić wszystkie dotychczasowe zbiory i dające możliwość gromadzenia w kolejnych dekadach. Nie zabrakło dodatkowych przestrzeni do pracy, rekreacji czy ekspozycji: pokoju pracy zbiorowej, sali szkoleniowej, sali konferencyjnej, ekspozycji Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego. Dzięki zastosowaniu systemu identyfikacji radiowej (RFID) czytelnicy mogą samodzielnie wypożyczać zbiory przy pomocy tzw. selfchecków, a także zwracać wypożyczone materiały do samoobsługowej, czynnej całodobowo wrzutni, umieszczonej przy drzwiach wejściowych.

Nowy budynek posiada także atrium mogące służyć zarówno jako poszerzenie przestrzeni czytelniczej, jak i miejsce do organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Tak zaprojektowany gmach otwiera przed jednostką szersze perspektywy rozwoju i pole do działań wychodzących poza świadczony na co dzień zakres usług bibliotecznych.

Biblioteczna oferta

Podstawową i najbardziej oczywistą funkcją realizowaną przez Bibliotekę Uniwersytecką jest udostępnianie zbiorów studentom i pracownikom Uniwersytetu w Białymstoku, zarówno w sposób tradycyjny, jak i poprzez umożliwienie dostępu do wydawnictw elektronicznych. Udostępnianie zbiorów odbywa się w Bibliotece Głównej i wszystkich bibliotekach specjalistycznych, natomiast wypożyczenia na zewnątrz – w Bibliotece Głównej i wybranych bibliotekach specjalistycznych (przy czym każda z nich prowadzi tzw. krótkoterminowe wypożyczenia pozycji dostępnych w czytelniach). Wszystkie jednostki tworzące Bibliotekę Uniwersytecką zajmują się także gromadzeniem i uzupełnianiem specjalistycznych księgozbiorów oraz ich opracowywaniem, zarówno w formie podstawowych rekordów bibliograficznych, jak i rekordów analitycznych. W tym zakresie Biblioteka Uniwersytecka współpracuje ściśle z Katalogiem Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych (NUKAT), a nadzór merytoryczny nad kwestią opracowania zbiorów pełni działający w Bibliotece Głównej Oddział Opracowania Zbiorów i Wydawnictw Ciągłych. W Bibliotece Głównej funkcjonują także oddziały, które świadczą różne wyspecjalizowane usługi na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu w Białymstoku i pozostałych użytkowników. Należą do nich: Oddział Informacji Naukowej, Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, Pracownia Zbiorów Specjalnych i Digitalizacji, Sekcja Automatyzacji oraz Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.

Do Oddziału Informacji Naukowej można zgłosić się po wszelkiego rodzaju informacje związane z dostępem do zbiorów czy zasadami korzystania z Biblioteki i jej zasobów. Pracownicy oddziału udzielają informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej oraz przygotowują kwerendy i zestawienia bibliograficzne na potrzeby pracowników naukowych. Wspierają także użytkowników w obsłudze elektronicznych baz danych. Opracowują własne bazy bibliograficzne: prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych oraz bazę publikacji o Uniwersytecie w Białymstoku. Ponadto przeprowadzają podstawowe szkolenia biblioteczne dla studentów I roku oraz warsztaty na temat bibliografii, e-zasobów czy narzędzi cyfrowych. Oddział odpowiada również za szeroko pojętą działalność promocyjną Biblioteki, organizuje bądź sprawuje nadzór nad wydarzeniami odbywającymi się w sali konferencyjnej, holu wystawienniczym oraz w Gabinecie Ryszarda Kaczorowskiego.

Oprócz baz własnych Biblioteka Uniwersytecka oferuje pracownikom i studentom naszej uczelni prenumerowane zasoby elektroniczne oraz pozyskane w ramach licencji krajowej. Umożliwia korzystanie online z wybranych e-ksiażek, e-czasopism oraz bibliograficznych, abstraktowych i pełnotekstowych baz danych z różnych dziedzin, m.in. bazy ACS, AIP, APS, EBSCO, IBUK Libra, JSTOR, Legalis, Scopus, Springer, Web of Science, Wiley Online Library. Udostępniane są one w komputerowej sieci uniwersyteckiej oraz na komputerach prywatnych poprzez oprogramowanie EZProxy.

Ważną częścią oferty bibliotecznej są usługi reprograficzne realizowane w Pracowni Zbiorów Specjalnych i Digitalizacji. Obejmują one cyfryzację dokumentów na zamówienie użytkowników, w tym wykonanie skanów lub fotografii z oryginału oraz skany z mikrofilmów. Zgodnie z regulaminem zamówienia można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Biblioteki. Działalność Biblioteki w tym zakresie obejmuje jednak znacznie szerszy wachlarz usług i wsparcia: w pracowni digitalizowane są materiały do Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, a także – za pośrednictwem Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych – na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. W okresie pandemii Pracownia wspierała zdalną pracę i edukację, przygotowując cyfrowe wersje materiałów na zajęcia lub udostępniając studentom książki „na żądanie”.

Wachlarz podstawowych usług uzupełnia Wypożyczalnia Międzybiblioteczna oferująca sprowadzenie na potrzeby pracowników naukowych, doktorantów i studentów różnego rodzaju dokumentów, których nie posiadają biblioteki białostockie. W tym zakresie podjęto współpracę z największymi bibliotekami polskimi i zagranicznymi.

W Bibliotece Głównej działa również Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) stanowiące punkt informacyjny Sieci Informacji Europejskiej – Europe Direct. Zadaniem CDE jest gromadzenie i udostępnianie publikacji oraz poszerzanie wiedzy związanej z Unią Europejską w ramach różnych inicjatyw promocyjnych oraz edukacyjnych. Księgozbiór, na który składają się publikacje otrzymane od instytucji, organów i agencji Unii Europejskiej uzupełnione o inne wydawnictwa naukowe o tematyce europejskiej, udostępnia się w czytelni.

Należy wreszcie wspomnieć o gromadzonych w Bibliotece Głównej zbiorach specjalnych, złożonych z kilku różnych kolekcji dokumentów. Trzon zasobu stanowi zbiór ponad 10 tys. książek i czasopism wydanych do 1918 r. Oprócz nich na szczególną uwagę zasługuje nieco ponad 400 woluminów starodruków (najstarszy z 1574 r.), około 2,5 tys. dokumentów kartograficznych (w tym wiele cennych, wydanych przed 1945 r.), dokumenty rękopiśmienne oraz zbiór grafik (fotografii i pocztówek). Do zasobu zbiorów specjalnych wchodzą także kolekcje dokumentów audio-wizualnych, mikrofilmów, druków bezdebitowych oraz tzw. archiwalia.

Biblioteka i jej zasoby w cyfrowym świecie

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką jest prowadzenie i redakcja Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (RUB). Ma ono kluczowe znaczenie w procesie gromadzenia i archiwizacji, a przede wszystkim upowszechniania dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów uczelni. Repozytorium jest bazą instytucjonalną powstałą w 2013 r. na mocy zarządzenia Rektora. Stanowi dobry przykład zielonej drogi Ruchu Open Access. Działa na wolnym oprogramowaniu DSpace. Struktura RUB ma budowę hierarchiczną, w pewnym stopniu odzwierciedlającą strukturę organizacyjną uczelni. Wydzielone w nim zostały także dodatkowe zespoły: Czasopisma naukowe, Doktoraty, Wydawnictwa oraz Konferencje naukowe i edukacyjne. W RUB deponowane są wersje cyfrowe publikacji naukowych: artykuły naukowe (preprinty lub postprinty), książki, rozdziały z książek, materiały dydaktyczne, materiały konferencyjne, prace doktorskie, wybrane prace dyplomowe, sprawozdania, raporty. Najczęściej występującym typem dokumentów na platformie RUB są artykuły naukowe. Stanowią one ponad 56% całego zasobu. Są to zarówno artykuły zdeponowane przez pracowników naukowych uczelni, jak też artykuły zamieszczone w czasopismach wydawanych na Uniwersytecie w Białymstoku, których autorami są przedstawiciele innych ośrodków badawczych. Obecnie zasób repozytorium UwB liczy 12 697 publikacji, co plasuje RUB w czołówce baz instytucjonalnych w Polsce.

Dużym osiągnięciem Biblioteki Uniwersyteckiej w zakresie budowy otwartych zasobów cyfrowych jest Podlaska Biblioteka Cyfrowa (PBC) – najstarsza i największa w regionie wirtualna biblioteka, powstała w efekcie współpracy Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku. Koordynatorem PBC jest od początku Biblioteka Uniwersytecka, natomiast obecnie współtworzy ją łącznie ponad 20 instytucji kultury, bibliotek, archiwów i muzeów regionu Polski północno-wschodniej. Oficjalnie platforma ruszyła w 2006 r. Od początku działa na oprogramowaniu dLibra, które od grudnia 2021 r. zostało zaktualizowane do najnowszej wersji odpowiadającej współczesnym standardom prezentacji materiałów cyfrowych w Internecie. Digitalizacją i udostępnieniem objęto przede wszystkim zasoby cenne, historyczne, zaś przy wyborze zasobów współczesnych wzięto pod uwagę materiały naukowo-dydaktyczne wydawane przez współtwórców PBC oraz prace ukierunkowanie tematyczne na region oraz szerzej – na obszary dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dziś za pośrednictwem PBC udostępnia się ponad 55 tys. dokumentów – starodruków, książek, czasopism, map, dokumentów muzycznych i archiwaliów.

Najnowszym dziełem Biblioteki Uniwersyteckiej jest platforma „Podlaskie Czasopisma Regionalne” zbudowana w latach 2019-2020 dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz we współpracy z regionalnymi instytucjami kultury. Platforma udostępnia w wersji cyfrowej pełną treść wybranych tytułów regionalnych czasopism naukowych (m.in. „Rocznik Białostocki”, „Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego”, „Bielski Almanach Historyczny”, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”). Pozwala nie tylko na przeglądanie pojedynczych tomów, lecz także umożliwia wyszukiwanie w opisach bibliograficznych oraz w treści wszystkich udostępnionych tekstów. W najbliższych latach planuje się udostępnienie kolejnych tytułów regionalnych czasopism naukowych.

Platforma Podlaskie Czasopisma Regionalne jest jednym z efektów skutecznego pozyskiwania środków finansowych w ramach programów Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawniej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) przeznaczonych na wsparcie działalności bibliotek. W latach 2013-2022 Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia z powodzeniem wykonała 12 projektów, a realizacja kolejnego jest w toku. W tym okresie na działalność Biblioteki pozyskano łącznie blisko 1 mln 100 tys. zł. Zadania obejmowały przede wszystkim retrokonwersję zbiorów, opracowanie tzw. rekordu analitycznego zawartości czasopism wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku oraz innych wydawnictw seryjnych i zbiorowych z obszaru województwa podlaskiego, konserwację i digitalizację zbiorów oraz działalność wydawniczą. Jednym z najważniejszych rezultatów realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo jest wspomniane już Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, którego otwarte zasoby naukowe zostaną poszerzone dzięki realizowanemu w latach 2021-2023 projektowi dofinansowanemu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ponadto Biblioteka uczestniczy aktywnie w ogólnouczelnianym projekcie „Nowoczesny uniwersytet dostępny dla wszystkich” realizowanym dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej. W ramach tego działania do Pracowni Zbiorów Specjalnych i Digitalizacji zakupiono nowy skaner wielkoformatowy. Trwają także prace nad cyfryzacją książek na potrzeby tzw. Biblioteki Otwartych Zasobów, która ma m.in. wspierać edukację osób z niepełnosprawnościami oraz nauczanie zdalne.

Dyrektorzy

1997-2022
1997 - 1999
Dr hab. Jerzy Urwanowicz

absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1973). W latach 1973-1975 pracował w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, po czym rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w 1979 r. Następnie w latach 1979-1980 sekretarz redakcji „Wiadomości Historycznych”, zaś od 1980 r. – pracownik Ośrodka Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku. W październiku 1984 r. został zatrudniony w Instytucie Historii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Od 1998 r. zajmował stanowisko profesora uczelni. Obowiązki dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej pełnił w latach 1997-1999. Obecnie emerytowany pracownik Uniwersytetu w Białymstoku.

1999 - 2008
dr hab. Jerzy Halicki

absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1982), pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białymstoku, a następnie od 1988 r. pracownik Biblioteki Wydziału Humanistycznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Po uzyskaniu stopnia doktora w 1998 r. został zatrudniony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 1999-2008 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. W latach 2012-2016 i 2016-2020 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich. Obecnie jest profesorem uczelni w Wydziale Nauk o Edukacji, będąc kierownikiem Pracowni Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej. Od 2020 r. jest dyrektorem Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny).

2008 - 2017
mgr Halina Brzezińska-Stec

absolwentka filologii na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, od 1978 r. zatrudniona w Bibliotece Wydziału Humanistycznego. Od 1984 r. pracowała w Oddziale Opracowania Rzeczowego Biblioteki Głównej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, zaś od 1991 r. w Oddziale Informacji Naukowej. W 2000 r. została kierownikiem tego Oddziału. W 1996 r. uzyskała tytuł kustosza dyplomowanego. W 2005 r. została zastępcą dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. promocji, informacji i prac naukowych. Trzy lata później została powołana na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Funkcję sprawowała do 2017 r. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem za Wieloletnią Służbę, a w 2011 r. otrzymała tytuł „Zasłużony dla Uniwersytetu”. Obecnie emerytowany pracownik Uniwersytetu w Białymstoku.

2017 - ...
dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB

absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Od 1990 r. nauczyciel w szkołach ponadpodstawowych, następnie w latach 1995-1999 pracownik cywilny Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Od 1 października 1999 r. podjął pracę w Zakładzie Historii Kultur Pogranicza, początkowo w Instytucie Socjologii, a od 2003 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2013 r. W latach 2012-2016 był pełnomocnikiem dziekana Wydziału Historyczno-Socjologicznego ds. studiów doktoranckich. Od 2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, a od 2017 r. – funkcję dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Obecnie jest kierownikiem Pracowni Historii Religii w ramach Katedry Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych.

Zastępcy dyrektora

07.2000-12.2000

Eugeniusz Korneluk

02.2001-08.2009

Danuta Krystyna Albowicz

09.2009-08.2011

Wiesława Sylwia Wojtkowska

01.11.2011-...

Mirosława Roszczyc

Popularyzacja nauki

i wiele więcej

Zgodnie ze statutem Uniwersytetu w Białymstoku, jednym z kluczowych obszarów działalności Biblioteki Uniwersyteckiej jest popularyzacja nauki i w tym zakresie także możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami.

Od 2007 r. Biblioteka Uniwersytecka organizuje cykliczne ogólnopolskie konferencje naukowe dotyczące najważniejszych i aktualnych problemów polskiego bibliotekarstwa. Dotychczas zorganizowano 7 konferencji, których pokłosie stanowią recenzowane publikacje pokonferencyjne wydawane w latach 2007-2018. Do 2022 r. zorganizowano także cztery ogólnopolskie seminaria naukowe: Biblioteki drugiej generacji - teraźniejszość i przyszłość (2008), Open Access (2010), Polskie biblioteki cyfrowe – dokąd zmierzamy? (2011) oraz Książka artystyczna (2012).

Sala konferencyjna Biblioteki Uniwersyteckiej. Na pierwszym planie rzędy krzeseł z osobami słuchającymi wykładu, w głębi prelegent oraz ekran rzutnika z tytułem wystąpienia.

Pracownicy Biblioteki uczestniczą w konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Biorą udział w szkoleniach i warsztatach związanych z funkcjonowaniem bibliotek akademickich czy otwartej nauki. Nasi bibliotekarze byli obecni na Światowych Kongresach Bibliotek i Informacji organizowanych przez Międzynarodową Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji (International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) w 2017 r. we Wrocławiu i w 2019 r. w Atenach. Realizują się też w pracy naukowej, czego rezultatem jest wiele publikacji z zakresu szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, ale także nauk humanistycznych.

Biblioteka Uniwersytecka prowadzi prężną działalność kulturalną i promocyjną, organizując cykliczne wykłady, spotkania autorskie, imprezy okolicznościowe, wystawy i inne wydarzenia skierowane do środowiska akademickiego i całej społeczności lokalnej. Jednym z najważniejszych tego typu przedsięwzięć jest Podlaskie Forum Bibliotekarzy poświęcone dyskusji wokół najistotniejszych kwestii polskiego bibliotekarstwa. W latach 2006-2022 odbyło się 79 spotkań. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez Bibliotekę wykłady z cyklu Podlasie w badaniach naukowych, mające na celu popularyzację badań dotyczących naszego regionu prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku. Od początku 2008 r. odbyło się 40 spotkań, w tym kilka z nich w siedzibach białostockich szkół średnich.

Od wielu lat Biblioteka włącza się w obchody Tygodnia Bibliotek (ogólnopolskiej akcji promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy) organizując wykłady, warsztaty, prezentacje, wystawy, konkursy czy spektakle, zgodne z ustalonym corocznie hasłem Tygodnia. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć realizowanych w czasie Tygodnia Bibliotek są Dni Książki Akademickiej i Naukowej mające na celu prezentację oraz promocję regionalnego rynku wydawniczego publikacji naukowych i akademickich. Dotychczas odbyły się trzy edycje tego wydarzenia.

Popularyzacja czytelnictwa i bibliotek w dzisiejszych czasach często przybiera niekonwencjonalne formy. Dobrym tego przykładem jest rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, którego edycje z udziałem pracowników Biblioteki odbyły się w 2014, 2018 i 2019 r.

Biblioteka Uniwersytecka tradycyjnie przedstawia swoją ofertę podczas Podlaskich Festiwali Nauki i Sztuki. Wreszcie na potrzeby Nocy Bibliotek – wielkiego, ogólnopolskiego święta bibliotek i czytania – tworzone są programy zachęcające do korzystania ze zbiorów bibliotek jako miejsc najbardziej otwartych i dostępnych dla osób w każdym wieku.

Oprócz tego w Bibliotece organizowane są otwarte wykłady i spotkania m.in. z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (21 lutego), Światowego Dnia Poezji (21 marca), Międzynarodowego Dnia Teatru (27 marca) czy Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia). Nie brakuje spotkań autorskich i promocji książek, także tych wydanych przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej.

Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego

Biblioteka posiada stałą ekspozycję dostępną do zwiedzania - na pierwszym piętrze znajduje się Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, Honorowego Obywatela Białegostoku, wielkiego przyjaciela Uniwersytetu i Biblioteki. Prezydent za życia podarował Bibliotece część swojego księgozbioru, zaś po jego śmierci Karolina Kaczorowska przekazała wyposażenie jego warszawskiego gabinetu. Dziś ekspozycja składa się z księgozbioru ofiarowanego Bibliotece w latach 2009-2011 oraz różnego typu pamiątek po Prezydencie (blisko 200 eksponatów). Prezentowane są tu także cykliczne wystawy poświęcone Ryszardowi Kaczorowskiemu, związane m.in. z harcerstwem, działalnością emigracyjną, pobytem w Białymstoku i na Uniwersytecie.

Social media i nie tylko

Biblioteka Uniwersytecka zaznacza coraz wyraźniejszy ślad w wirtualnej przestrzeni. Pod koniec 2019 roku zmieniła oblicze strony internetowej, która jest głównym źródłem informacji o działalności i zasadach funkcjonowania placówki oraz umożliwia szybkie przejście do katalogów oraz elektronicznych baz danych. Do komunikacji z czytelnikiem i budowania społeczności przyjaciół Biblioteki prężnie wykorzystuje również profil na portalu społecznościowym Facebook, Instagram i kanał na YouTube. W październiku 2021 roku Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku działające w strukturze Biblioteki założyło konto w serwisie Twitter. Biblioteka prowadzi także swój blog internetowy „Egzemplarz (nie)obowiązkowy”, gdzie publikowane są treści o charakterze naukowym i popularnonaukowym, w tym sprawozdania z działalności naukowej biblioteki i zatrudnionych w niej bibliotekarzy, relacje z konferencji, wykładów, informacje o bieżących i planowanych projektach.

Mamy nadzieję, że podejmowane przez Bibliotekę działania wyraźnie świadczą o tym, że użytkownik jest dla nas najważniejszy. Staramy się tak ukierunkować pracę, stale doskonaląc ofertę i szkoląc kadry, aby wychodzić naprzeciw wciąż zmieniającym się potrzebom współczesnego czytelnika i środowiska akademickiego. Naszym celem jest ciągły rozwój i kontynuowanie dobrych praktyk, mając na uwadze dobro uczelni. Ostatnie ćwierćwiecze obfitowało w szereg zdarzeń (m.in. zmiany siedziby, reforma struktury, praca w okresie pandemii), które niewątpliwie udowodniły, że Biblioteka potrafi odnaleźć się w różnych warunkach. Swój potencjał, wypracowany i rozwijany przed kilka dekad pracy, będzie wykorzystywać przez kolejne lata.

Publikacje

kliknij żeby rozwinąć
1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Bibliotekę Unwiersytecką w latach 2007-2017
 • Kultura organizacyjna w bibliotece : Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Białystok, 4-6 czerwca 2007 : praca zbiorowa
  Link do tekstu
 • Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece : II ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009 : praca zbiorowa
  Link do tekstu
 • Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące : III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 18-20 maja 2011 : praca zbiorowa
  Link do tekstu
 • Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja? : IV ogólnopolska konferencja naukowa ; Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja?", 4 ; IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja?", Białystok, 12-14 czerwca 2013 r. : praca zbiorowa
  Link do tekstu
 • Biblioteki bez użytkowników...? : Diagnoza problemu : V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015 : praca zbiorowa ; V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015 ; Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...?
  Link do tekstu
 • Pieniądze dla bibliotek,czyli fundraising biblioteczny VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
  Link do tekstu
2. Księga pokonferencyjna z okazji jubileuszu 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r.
  Link do tekstu
3. O siedzibach Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia - od założeń do projektu / Wiesław Wróbel, Ewa Witkowska // W: Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r., Białystok 2019, s. 21-58
  Link do tekstu
 • Przyjazna biblioteka – usuwanie barier w dostępie do zbiorów na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Hanna Kościuch, Agnieszka Frankowska // W: Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników : materiały z konferencji (Opole, 16-17 listopada 2011r.) : edycja 2 / pod red. Wandy Matwiejczuk i Danuty Szewczyk-Kłos – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. - S. 111-120
  Link do tekstu
 • Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w nowym gmachu – z perspektywy pięcioletnich doświadczeń / Halina Brzezińska-Stec // Bibliotheca Nostra. – 2011, nr 2, s. 50-60
  Link do tekstu
 • Wolny dostęp w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku / Katarzyna Puksza, Adela Spychała // Bibliotekarz. - 2011, nr 7-8, s. 33-35
 • Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku : projekt funkcjonalny nowego gmachu / Halina Brzezińska-Stec // Bibl. Podl. – 2001, nr 2, s. 74-79
  Link do tekstu
 • Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Koncepcja użytkowa i funkcjonalna [Dokument elektroniczny] / Halina Brzezińska-Stec // EBIB. - 2001, nr 4
  Link do tekstu
 • Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku w nowej siedzibie / Halina Brzezińska-Stec // Por. Bibl. - 2007, nr 7/8, s. 41-42
  Link do tekstu
 • Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia w Białymstoku w nowym gmachu / Halina Brzezińska-Stec// W: Biblioteki XXI wieku - czy przetrwamy? / [org. Biblioteka Politechniki Łódzkiej]. - Łódź , 2006.- S. 323-334
  Link do tekstu
 • Biblioteka Główna Uniwersytetu w Białymstoku / Halina Brzezińska-Stec, Iwona Wnuszyńska-Kocoń// Bibl. Podl. – 2000, nr 1, s. 52-58
  Link do tekstu
4. O zbiorach i zasobach cyfrowych
 • Wiesław Wróbel, Ewa Witkowska, Nieznane rękopisy Feliksa Schobera w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, Bibliotekarz Podlaski, 2020, s. 197-213
  Link do tekstu
 • Powstało uniwersyteckie repozytorium / Halina Brzezińska-Stec // Nasz Uniw. – 2014, nr 23, s. 10
  Link do tekstu
 • Katalog eksponatów Prezydenta Kaczorowskiego / Wiesław Wróbel // Nasz Uniw. – 2014, nr 23, s. 21
  Link do tekstu
 • Prasa codzienna do 1939 roku w zbiorach bibliotek Białegostoku, charakterystyka, zasób, ochrona / Halina Brzezińska-Stec // W : Gazety / [red. nauk. Artur Jazdon, Aldona Chachlikowska]. - Poznań, 2006. - S. 101-115
  Link do tekstu
 • Prasa regionalna w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej / Edyta Bezzubik // Bibl. Podl. – 2011, nr 22, s. 51-68
  Link do tekstu
 • Rusza Podlaska Biblioteka Cyfrowa [Dokument elektroniczny] / Edyta Bezzubik // EBIB. - 2006, nr 4
  Link do tekstu
5. Historia, misja, funkcje
 • Realizacja misji społecznej i kulturalnej biblioteki naukowej – na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Hanna Kościuch // W: Strategia biblioteki. Czas kryzysu - czasem wyzwań dla bibliotek / pod. red. A. Sobiech, M. Kozłowskiej. - Ostrołęka : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2015. - S. [165]-177.
 • Urodziny biblioteki / Katarzyna Puksza, Anna Rutkowska // Nasz Uniw. - 2008, nr 7, s. 37 Jubileusz 40-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej.
  Link do tekstu
6. Działalność
 • Agata Czerska, Wiesław Wróbel, Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych (The experiences of the Jerzy Giedroyc University Library in acquiring the non-budget funds), w: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 203-216
  Link do tekstu
 • Facebook, Instagram, blog… i co dalej? – Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w mediach społecznościowych [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Puksza, Ewa Witkowska // EBIB. – 2018, nr 1
  Link do tekstu
 • Rola kadry zarządzającej w procesie kształtowania wizerunku pracownika nowoczesnej biblioteki naukowej / Hanna Kościuch // W: Bibliotekarz – przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji / pod red. Mai Wojciechowskiej i Jolanty Laskowskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej, 2013. – S. 9-23
 • Podlaska Biblioteka Cyfrowa – z perspektywy doświadczeń / Halina Brzezińska-Stec //W: Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej / pod red. Marii Czyżewskiej. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2012.- S. [117]-130
  Link do tekstu
 • W poszukiwaniu książki, biblioteki, informacji : działania i oczekiwania seniorów w społeczeństwie wiedzy / Hanna Kościuch // W: Książka, biblioteka, informacja : między podziałami a wspólnotą. Cz. III / pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Moniki Olczak Kardas. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012. - S. 749-761
 • Współpraca Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku z innymi bibliotekami Podlasia oraz jej miejsce w społeczności lokalnej / Hanna Kościuch // W: Współpraca bibliotek na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym / pod red. Mai Wojciechowskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej, 2011. - S. 275-285
 • Białostocki Tydzień Bibliotek 2010 / Hanna Kościuch // Nasz Uniw. - 2010, nr 13, s. 27
  Link do tekstu
 • Biblioteka bez barier / Edyta Bezzubik, Hanna Kościuch // Nasz Uniw. - 2010, nr 13, s. 22
  Link do tekstu
 • Jerzym Giedroyciu w Bibliotece / Jolanta Kudrawiec, Bożena Nazarkiewicz // Nasz. Uniw. - 2010, nr 15, s. 20
  Link do tekstu
 • Wystawy, koncerty, spektakle / Katarzyna Puksza // Nasz Uniw. - 2010, nr 13, s. 28
  Link do tekstu
 • Zjazd bibliotekarzy / Halina Brzezińska-Stec // Nasz. Uniw. - 2010, nr 15, s. 21
  Link do tekstu
 • "Noc w Bibliotece" Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Agnieszka Frankowska // Bibliotekarz. - 2009, nr 7/8, s. 42-43
  Link do tekstu
 • Rola bibliotekarzy w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Frankowska // Bibliotekarz. - 2009, nr 6, s. 11-13
  Link do tekstu
 • Dzika przyroda Puszczy Augustowskiej / Halina Brzezińska-Stec // Las Pol. - 2008, nr 3, s. 2 Wystawa "Dzika przyroda Puszczy Augustowskiej" w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku
  Link do tekstu
 • Podlaskie Forum Bibliotekarzy i działalność promocyjna Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku / Halina Brzezińska-Stec // W: Kształtowanie wizerunku biblioteki : praca zbiorowa / pod red. Marii Czyżewskiej. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. - S. [203]-210
  Link do tekstu
 • Podlaskie Forum Bibliotekarzy / Edyta Bezzubik, Anna Rutkowska // Por. Bibl. - 2006, nr 10, s. 20-22
  Link do tekstu
 • Podlaskie Forum Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / Edyta Bezzubik, Anna Rutkowska // EBIB. - 2006, nr 7
  Link do tekstu
 • Rola i zadania bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotece akademickiej / Halina Brzezińska-Stec //W: Działalność naukowa i informacyjna bibliotek uczelnianych : teoria a praktyka / pod red. Marii Czyżewskiej. -Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. [123]-139
  Link do tekstu
Logo Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
ul. K. Ciołkowskiego 1R
(wejście główne od strony Obserwatorium)
15-245 Białystok (Kampus)
telefon: +48 85 738 85 05
e-mail: bg@uwb.edu.pl