II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Marketing wewnętrzny
i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece"
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
24-26 czerwca 2009          Konferencja:

    Strona główna

    MATERIAŁY
    GALERIA
    Informacje dla autorów
    Program konferencji

    Komitet naukowy
    Komitet organizacyjny

    Mapa
    Kontakt

    Sponsorzy


    Strona Biblioteki       UniwersyteckiejInformacje dla autorów

Termin nadsyłania propozycji tematów z rozszerzonymi abstraktami w języku polskim mija 30 listopada 2008 roku.

Teksty do druku należy przygotować w wersji polskiej, abstrakty w języku angielskim.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania publikacji mija 30 kwietnia 2009.

Materiały konferencyjne ukaż± się w formie recenzowanej publikacji przygotowanej w języku polskim, z doł±czonymi abstraktami w języku angielskim. Komitet Naukowy zastrzega możliwo¶ć odrzucenia tekstu przed wygłoszeniem na konferencji.

Referaty proszę przesłać na adres e-mailowy: oin@uwb.edu.pl lub przesłać na płytce CD na adres:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

Nie przyjmujemy wydruków prezentacji w programie Power Point i stron internetowych.

Zasady przygotowania tekstu

Artykuł - Teksty musz± być napisane w programie MS WORD (w formacie DOC lub RTF), czcionka Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza. Marginesy: górny - 2,5 cm, dolny - 2,5 cm, lewy - 4,5 cm, prawy - 3 cm, bez nagłówków, stopek i numerów stron. Teksty powinny być podzielone na podrozdziały (nienumerowane) zaopatrzone w tytuły. Tekst referatu, ł±cznie z przypisami i bibliografi± nie może przekroczyć 10-15 stron znormalizowanych.

Informacje o autorach - w górnej, lewej czę¶ci artykułu imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, nazwa instytucji macierzystej oraz e-mail; 10 pkt., wyrównanie do lewego marginesu. Tytuł artykułu - w jęz. polskim i angielskim; 14 pkt., pogrubiony, wy¶rodkowany.

Abstrakt - w jęz. angielskim; 12 pkt., kursywa, maksymalnie połowa strony znormalizowanej (format A4), słowa kluczowe do 2 linijek.

Tytuł rozdziału - 14 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewego marginesu.

Tytuł podrozdziału - 12 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewego marginesu.

Tekst artykułu - 12 pkt, wyjustowany.

Tabele, rysunki, schematy, wykresy i zdjęcia - 9 pkt., kolor czarny, wy¶rodkowane, w układzie pionowym; tytuł należy umie¶cić nad danym obiektem graficznym, a opis źródła pod tym obiektem - od strony lewej krawędzi obiektu pocz±wszy. Ponadto prosimy zał±czyć dodatkowo ww. obiekty, ewentualnie w kolorze, w postaci oddzielnych plików w formacie jpg lub gif, rozdzielczo¶ć 300 dpi.

Przypisy - 8 pkt., na dole strony, wstawiane automatycznie, numerowane cyframi arabskimi, wg poniższego wzoru:

 1. R. Habielski, J. Osica: Między niewol± a wolno¶ci±: kronika czterech pokoleń 1900-1997. Warszawa 1998, s. 12.
 2. Kultura organizacyjna w zarz±dzaniu. Red. G. Aniszewska. Warszawa 2007, s. 23.
 3. J. Ćwiekowa: Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej - Zofia Kossonogowa. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995, s. 36-46.
 4. M. Wisłowska: Powikłań będzie mniej. Nauka i Przyszło¶ć R. 12, nr 3 (2001), s. 18-19.
 5. A. Kicior: Problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. Edukacja 2007, nr 3, s. 11-18.
 6. D. Fichter: Why and how to use blogs to promote your library's services. Marketing Library Services 2003, vol. 16. Tryb dostępu: http://www.infotoday.com/MLS/nov03/fichter.shtml [18 lipca 2007].
Bibliografia - 12 pkt., na końcu referatu, numerowana cyframi arabskimi, zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego wg poniższego wzoru:
 1. Habielski R., Osica J.: Między niewol± a wolno¶ci±: kronika czterech pokoleń 1900-1997. Warszawa 1998.
 2. Kultura organizacyjna w zarz±dzaniu. Red. G. Aniszewska. Warszawa 2007.
 3. Ćwiekowa J.: Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej - Zofia Kossonogowa. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995, s. 36-46.
 4. Wisłowska M.: Powikłań będzie mniej. Nauka i Przyszło¶ć R. 12, nr 3 (2001) s. 18-19.
 5. Kicior A.: Problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. Edukacja 2007, nr 3, s. 11-18.
 6. Fichter D.: Why and how to use blogs to promote your library's services. Marketing Library Services. 2003, vol. 16. Tryb dostępu: http://www.infotoday.com/MLS/nov03/fichter.shtml [18 lipca 2007].