Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Zasady wypożyczeń krótkoterminowych

Zasady udostępniania książek w ramach usługi wypożyczeń krótkoterminowych oraz wypożyczeń tygodniowych w Centrum Dokumentacji Europejskiej Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku.
Pod pojęciem:
A. wypożyczeń „krótkoterminowych” rozumie się wypożyczenia zbiorów „na noc” lub na czas zamknięcia Centrum Dokumentacji Europejskiej (dalej jako: CDE).
B. wypożyczeń tygodniowych rozumie się wypożyczenia zbiorów oznaczonych statusem „Wypożyczenia tygodniowe” na okres jednego tygodnia.
 1. 1. Z wypożyczeń mają prawo korzystać:
  1. 1.1. bez kaucji pieniężnej:
   1. 1.1.1. pracownicy UwB,
   2. 1.1.2. studenci wszystkich rodzajów studiów prowadzonych w UwB,
   3. 1.1.3. słuchacze studiów doktoranckich UwB,
   4. 1.1.4. emeryci UwB.
  2. 1.2. za kaucją pieniężną- wszyscy pozostali użytkownicy Centrum Dokumentacji Europejskiej.
 2. 2. Do wypożyczenia krótkoterminowego oraz tygodniowego upoważnia:
  1. 2.1. osoby wymienione w punkcie 1.1.- karta biblioteczna lub legitymacja studencka z kodem kreskowym pełniąca funkcję karty bibliotecznej,
  2. 2.2. osoby wymienione w punkcie 1.2.- karta bibliotczna CDE.
 3. 3. Kartę biblioteczną CDE nabywa się na podstawie dowodu osobistego, po uiszczeniu kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł oraz jednorazowej opłaty za wydanie karty w wysokości 8 zł.
  1. 3.1. Karty biblioteczne CDE wydawane są na okres jednego roku i mogą być prolongowane. Prolongowanie jest możliwe tylko w przypadku braku zobowiązań użytkownika wobec systemu biblioteczno- informacyjnego UwB.
  2. 3.2. Kaucja jest formą zabezpieczenia zbiorów CDE wypożyczonych czytelnikom spoza Uniwersytetu w Białymstoku. Jej odbiór następuje wówczas, kiedy czytelnik rezygnuje z usługi wypożyczeń i zwraca kartę biblioteczną.
 4. 4. Wypożyczenia oraz zwroty odbywają się w CDE.
 5. 5. Warunkiem realizacji wypożyczenia jest:
  1. 5.1. aktualna karta biblioteczna/elektroniczna legitymacja studencka lub karta biblioteczna CDE,
  2. 5.2. brak zaległości na koncie czytelnika (w wypożyczalni),
  3. 5.3. brak innych adnotacji na koncie, blokujących możliwość wypożyczenia.
 6. 6. Ramy czasowe udostępnień i zwrotów:
  1. 6.1. materiały z księgozbioru CDE wypożycza się na godzinę przed regulaminowym lub aktualnie obowiązującym czasem zamknięcia czytelni.
  2. 6.2. wypożyczone materiały zwraca się:
   1. 6.2.1. w przypadku wypożyczeń krótkoterminowych: następnego dnia roboczego w godzinach od 9.00 do 12.00.
   2. 6.2.2. w przypadku wypożyczeń tygodniowych: następnego dnia roboczego po upływie 7 dni od daty wypożyczenia.
 7. 7. Jednorazowo czytelnik jest upoważniony do wypożyczenia 1 woluminu.
 8. 8. Sankcje za nieterminowe zwroty:
  1. 8.1. niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonego materiału z księgozbioru CDE skutkuje karą w wysokości:
   1. 8.1.1. dla wypożyczeń krótkoterminowych: 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę opóźnienia (począwszy od godziny 12:00);
   2. 8.1.2. dla wypożyczeń tygodniowych: 1 zł za każdy dzień zwłoki.
 9. 9. Sankcje za zagubienie lub zniszczenie materiału bibliotecznego:
  1. 9.1. w przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych zastosowanie znajdują właściwe punkty Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej.
 10. 10. W kwestiach nie uregulowanych niniejszymi zasadami do wypożyczeń CDE stosuje się zasady ogólne określone w Regulaminie Biblioteki Uniwersyteckiej.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka