Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Zasady wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych

Zasady udostępniania książek w ramach usługi wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku

Pod pojęciem wypożyczeń „krótkoterminowych” rozumie się wypożyczenia zbiorów na czas zamknięcia biblioteki (nocny, weekendowy i świąteczny) i w okresie przerwy wakacyjnej. Dotyczą one księgozbioru znajdującego się w Czytelni Humanistycznej (ul. Akademicka 2) oraz księgozbioru Czytelni Ogólnej (Kampus).
Pod pojęciem wypożyczeń „tygodniowych” rozumie się wypożyczenia zbiorów na okres tygodnia (7 dni). Dotyczą one księgozbioru magazynowego Czytelni Humanistycznej (ul. Akademicka 2).

 1. Do wypożyczenia krótkoterminowego i tygodniowego uprawnieni są studenci Uniwersytetu w Białymstoku, bez względu na stopień i tryb studiów (dzienni, zaoczni, pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowi oraz doktoranci), a także pracownicy naukowi i administracji UwB.
 2. Czytelnik, który zdecyduje się skorzystać z usługi wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych, bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wypożyczonych materiałów oraz termin ich zwrotu stosownie do regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej, podpisując oświadczenie o następującej treści :

Oświadczam , że zapoznałem/-am się z regulaminem wypożyczeń krótkoterminowych  z księgozbioru Czytelni Ogólnej, Czytelni Humanistycznej oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej w przypadku niedotrzymania wymaganych terminów zwrotu książek (kara w wysokości  2 zł za każdą godzinę opóźnienia, począwszy od godz. 12.00)

 

Termin zwrotu   ……………………………………….

 

Dnia  ……………………………………….   Podpis    …………………

 


    Do ściągnięcia gotowa werja oświadczenia w:      PDF   |   DOC(MS WORD)
 

 

 1. Warunkiem realizacji wypożyczenia jest:
  1. aktualna karta biblioteczna/elektroniczna legitymacja studencka,
  2. brak zaległości na koncie czytelnika (w wypożyczalni),
  3. brak innych adnotacji na koncie, blokujących możliwość wypożyczenia.
 2. Ramy czasowe udostępnień i zwrotów:
  1. usługa wypożyczeń krótkoterminowych dostępna jest od poniedziałku do piątku na noc, w sobotę i dzień poprzedzający okres świąteczny, podczas którego Biblioteka Uniwersytecka jest nieczynna,
  2. usługa wypożyczeń tygodniowych dostępna jest od poniedziałku do soboty,
  3. w ramach wypożyczeń krótkoterminowych materiały z księgozbioru Czytelni Humanistycznej i Czytelni Ogólnej wypożycza się na godzinę przed regulaminowym lub aktualnie obowiązującym czasem zamknięcia czytelni,
  4. w ramach wypożyczeń tygodniowych z księgozbioru Czytelni Humanistycznej wypożycza się na godzinę przed regulaminowym lub aktualnie obowiązującym czasem zamknięcia czytelni,
  5. materiały wypożyczone w ramach wypożyczeń krótkoterminowych zwraca się pierwszego dnia roboczego po okresie zamknięcia i Biblioteki Uniwersyteckiej do godziny 12:00,
  6. materiały wypożyczone w ramach wypożyczeń tygodniowych zwraca się do wyznaczonego dnia do godziny 12:00.
 3. Korzystanie z usługi:
  1. wypożyczenie książki z czytelni Czytelni Humanistycznej odbywa się przy biurku rejestracyjnym (parter). Księgozbiór Czytelni Ogólnej wypożyczany jest w pomieszczeniu czytelni,
  2. w ramach wypożyczeń krótkoterminowych jednorazowo czytelnik uprawniony jest do wypożyczenia 3 woluminów na okres nocny, weekendowy lub świąteczny. W okresie wakacyjnym do 8 woluminów,
  3. w ramach wypożyczeń tygodniowych jednorazowo czytelnik uprawniony jest do wypożyczenia 3 woluminów,
  4. w Czytelni Ogólnej i Czytelni Humanistycznej do wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych nie udostępnia się dzieł rzadkich, kosztownych, księgozbioru podręcznego, tytułów wydanych przed 1950 rokiem (w przypadku wydawnictw jednoegzemplarzowych) oraz księgozbioru z Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego. W kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję o wypożyczeniu książki podejmuje dyżurny bibliotekarz.
  5. bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia książki ze względu na jej zły stan techniczny lub ze względu na częste udostępnianie prezencyjne w czytelniach.
 4. Sankcje za nieterminowe zwroty:
  1. Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonego materiału skutkuje karą w wysokości 2 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę opóźnienia (począwszy od godziny 12:00).
 5. Sankcje za zagubienie lub zniszczenie materiału bibliotecznego:
  1. w przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych zastosowanie znajdują właściwe punkty Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej.
 6. W kwestiach nie uregulowanych niniejszymi zasadami do wypożyczenia krótkoterminowego i tygodniowego stosuje się zasady ogólne określone w Regulaminie Biblioteki Uniwersyteckiej.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

:
:
:
:
CDE:
OIN:
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka