Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Zasady wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych

Zasady udostępniania książek w ramach usługi wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku

Pod pojęciem wypożyczeń „krótkoterminowych” rozumie się wypożyczenia zbiorów na czas zamknięcia biblioteki (nocny, weekendowy i świąteczny) i w okresie przerwy wakacyjnej. Dotyczą one księgozbioru znajdującego się w Czytelni Humanistycznej (ul. Akademicka 2) oraz księgozbioru Czytelni Ogólnej (Kampus).
Pod pojęciem wypożyczeń „tygodniowych” rozumie się wypożyczenia zbiorów na okres tygodnia (7 dni). Dotyczą one księgozbioru magazynowego Czytelni Humanistycznej (ul. Akademicka 2).

 1. Do wypożyczenia krótkoterminowego i tygodniowego uprawnieni są studenci Uniwersytetu w Białymstoku, bez względu na stopień i tryb studiów (dzienni, zaoczni, pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowi oraz doktoranci), a także pracownicy naukowi i administracji UwB.
 2. Czytelnik, który zdecyduje się skorzystać z usługi wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych, bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wypożyczonych materiałów oraz termin ich zwrotu stosownie do regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej, podpisując oświadczenie o następującej treści :

Oświadczam , że zapoznałem/-am się z regulaminem wypożyczeń krótkoterminowych  z księgozbioru Czytelni Ogólnej, Czytelni Humanistycznej oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej w przypadku niedotrzymania wymaganych terminów zwrotu książek (kara w wysokości  2 zł za każdą godzinę opóźnienia, począwszy od godz. 12.00)

 

Termin zwrotu   ……………………………………….

 

Dnia  ……………………………………….   Podpis    …………………

 


    Do ściągnięcia gotowa werja oświadczenia w:      PDF   |   DOC(MS WORD)
 

 

 1. Warunkiem realizacji wypożyczenia jest:
  1. aktualna karta biblioteczna/elektroniczna legitymacja studencka,
  2. brak zaległości na koncie czytelnika (w wypożyczalni),
  3. brak innych adnotacji na koncie, blokujących możliwość wypożyczenia.
 2. Ramy czasowe udostępnień i zwrotów:
  1. usługa wypożyczeń krótkoterminowych dostępna jest od poniedziałku do piątku na noc, w sobotę i dzień poprzedzający okres świąteczny, podczas którego Biblioteka Uniwersytecka jest nieczynna,
  2. usługa wypożyczeń tygodniowych dostępna jest od poniedziałku do soboty,
  3. w ramach wypożyczeń krótkoterminowych materiały z księgozbioru Czytelni Humanistycznej i Czytelni Ogólnej wypożycza się na godzinę przed regulaminowym lub aktualnie obowiązującym czasem zamknięcia czytelni,
  4. w ramach wypożyczeń tygodniowych z księgozbioru Czytelni Humanistycznej wypożycza się na godzinę przed regulaminowym lub aktualnie obowiązującym czasem zamknięcia czytelni,
  5. materiały wypożyczone w ramach wypożyczeń krótkoterminowych zwraca się pierwszego dnia roboczego po okresie zamknięcia i Biblioteki Uniwersyteckiej do godziny 12:00,
  6. materiały wypożyczone w ramach wypożyczeń tygodniowych zwraca się do wyznaczonego dnia do godziny 12:00.
 3. Korzystanie z usługi:
  1. wypożyczenie książki z czytelni Czytelni Humanistycznej odbywa się przy biurku rejestracyjnym (parter). Księgozbiór Czytelni Ogólnej wypożyczany jest w pomieszczeniu czytelni,
  2. w ramach wypożyczeń krótkoterminowych jednorazowo czytelnik uprawniony jest do wypożyczenia 3 woluminów na okres nocny, weekendowy lub świąteczny. W okresie wakacyjnym do 8 woluminów,
  3. w ramach wypożyczeń tygodniowych jednorazowo czytelnik uprawniony jest do wypożyczenia 3 woluminów,
  4. w Czytelni Ogólnej i Czytelni Humanistycznej do wypożyczeń krótkoterminowych i tygodniowych nie udostępnia się dzieł rzadkich, kosztownych, księgozbioru podręcznego, tytułów wydanych przed 1950 rokiem (w przypadku wydawnictw jednoegzemplarzowych) oraz księgozbioru z Gabinetu Ryszarda Kaczorowskiego. W kwestiach wątpliwych ostateczną decyzję o wypożyczeniu książki podejmuje dyżurny bibliotekarz.
  5. bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia książki ze względu na jej zły stan techniczny lub ze względu na częste udostępnianie prezencyjne w czytelniach.
 4. Sankcje za nieterminowe zwroty:
  1. Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonego materiału skutkuje karą w wysokości 2 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę opóźnienia (począwszy od godziny 12:00).
 5. Sankcje za zagubienie lub zniszczenie materiału bibliotecznego:
  1. w przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych zastosowanie znajdują właściwe punkty Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej.
 6. W kwestiach nie uregulowanych niniejszymi zasadami do wypożyczenia krótkoterminowego i tygodniowego stosuje się zasady ogólne określone w Regulaminie Biblioteki Uniwersyteckiej.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka