Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Aneks nr 2
do regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku z dnia 1 października 2011r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE

 1. Do korzystania ze zbiorów w Wolnym Dostępie uprawnieni są:
  • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UwB
  • pracownicy UwB (również będący na emeryturze)
  • słuchacze studiów podyplomowych i doktoranckich
  • słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • doktoranci z otwartym przewodem doktorskim na UwB
  • inni użytkownicy, niezwiązani z Uniwersytetem w Białymstoku, za zgodą dyrektora BU.

   
 2. Dokumentami uprawniającymi do korzystania ze zbiorów w Wolnym Dostępie są:
  • elektroniczna legitymacja studencka
  • karta biblioteczna
  • Tymczasowa Karta Czytelnika (TKC).

   
 3. Elektroniczna legitymacja studencka wydawana jest studentom Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). Jeśli czytelnik nie posiada legitymacji studenckiej, bibliotekarz może odmówić mu prawa do korzystania ze zbiorów na prawach studenta.
   
 4. Tymczasowa Karta Czytelnika jest dokumentem identyfikującym użytkownika i pozwala na korzystanie ze zbiorów w Wolnym Dostępie na III i IV piętrze. Może być wydana dla osób niezwiązanych z Uniwersytetem w Białymstoku studiami ani pracą zawodową. TKC wydawana jest w Wypożyczalni (I piętro) na podstawie ważnego dowodu tożsamości. Karta jest imienna i ważna przez rok. Opłata za kartę wynosi 12 zł.

  Karta jest ważna wyłącznie z dowodem tożsamości.
   
 5. Karta biblioteczna wydawana czytelnikom za kaucją uprawnia wyłącznie do korzystania z zasobów Wypożyczalni – nie uprawnia do korzystania z Wolnego Dostępu. Osoby te powinny posiadać TKC.
   
 6. Osoby, które podpisały kartę obiegową i utraciły status studenta, pozbawione są prawa do korzystania z Czytelni. Aby skorzystać z Czytelni, są zobowiązane do wykupienia TKC.
   
 7. Użytkownicy korzystający ze zbiorów w Wolnym Dostępie są zobowiązani do:
  • pozostawiania w szatni okryć oraz teczek, plecaków i toreb (z torbami na komputery przenośne włącznie)
  • oddania dyżurującemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej, legitymacji elektronicznej lub TKC wraz z dowodem tożsamości (w przypadku użytkowników spoza uczelni)
  • zarejestrowania się na III lub IV piętrze
  • wpisania się na listę obecności
  • zarejestrowania u dyżurującego bibliotekarza przyniesionych ze sobą książek, czasopism lub innych materiałów mogących wchodzić w skład zbiorów bibliotecznych
  • zgłoszenia chęci wykonywania kopii przy pomocy aparatu cyfrowego
  • wyłączenia telefonów komórkowych
  • nie wnoszenia na teren Czytelni jedzenia, mogącego zabrudzić lub uniemożliwić korzystanie ze zbiorów
  • zachowania ciszy.

   
 8. Ze zbiorów znajdujących się w Wolnym Dostępie czytelnicy korzystają samodzielnie (bez konieczności wypełniania rewersów).
   
 9. O możliwości wykonania kserokopii materiałów bibliotecznych każdorazowo decyduje dyżurny bibliotekarz, który w uzasadnionych przypadkach może zabronić reprografii wybranych materiałów. Ograniczenia wynikają z obowiązującego prawa autorskiego i postępującej dewastacji zbiorów. Kopiowanie może odbywać się:
  • w punkcie ksero, zlokalizowanym na II piętrze, obsługiwanym przez pracownika.

   
 10. Do kopiowania nie są udostępniane:
  • książki klejone, które mogą ulec uszkodzeniu w trakcie kopiowania
  • książki i czasopisma oprawione
  • albumy i książki cenne dla biblioteki
  • wszystkie wydawnictwa w złym stanie zachowania.

   
 11. Z udostępnionymi zbiorami bibliotecznymi należy obchodzić się właściwie, a wszelkie zauważone uszkodzenia lub braki należy zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.
   
 12. Książki wykorzystane należy odkładać na wyznaczone do tego miejsca (stoliki lub wózki stojące przy poszczególnych działach). Odkładaniem książek na półki zajmuje się magazynier lub bibliotekarz.
   
 13. Studenci posiadający aktualną legitymację studencką i aktywne konto w Wypożyczalni uprawnieni są do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych. Zasady wypożyczeń krótkoterminowych określa odrębny regulamin.
   
 14. Za zagubienie numerka z Czytelni Wolnego Dostępu pobierana będzie opłata w wysokości 12 zł.
   
 15. W uzasadnionych przypadkach pracownicy naukowi UwB mogą korzystać z wypożyczeń krótkoterminowych (maks. 3 vol.) w celach dydaktycznych na czas nie dłuższy niż 3 dni.
   


Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
mgr Halina Brzezińska-Stec

Białystok, 1 października 2013 r.

          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka