Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Regulamin Rady Bibliotecznej

uchwalony na posiedzeniu w dn. 18.12.2008 r.
 1. Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora i wspomaga Dyrektora BUwB w wykonywaniu jego zadań w odniesieniu do systemu biblioteczno-informacyjnego. Kompetencje, skład oraz tryb powoływania Rady okresla § 39 i § 40 Statutu Uczelni.


 2. Na pierwszym posiedzeniu nowo powołanej Rady Bibliotecznej, Rada konstytuuje się wybierając Przewodniczącego i Sekretarza Rady spośród wszystkich członków Rady w głosowaniu tajnym.


 3. Przedstawiciele wydziałów reprezentują w Radzie Bibliotecznej swoje jednostki macierzyste a także są rzecznikami systemu biblioteczno-informacyjnego na swoich wydziałach. Członkowie Rady wybrani spośród pracowników bibliotek zobowiązani są informować swoje środowisko o pracach Rady.


 4. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego z członków. Przewodniczący może też, w wyjątkowych przypadkach, zwoływać posiedzenia Rady w trybie pilnym dla omówienia konkretnej sprawy. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Rady Bibliotecznej prowadzi wskazany przez niego członek Rady.


 5. Członkowie Rady mają obowiązek przyjmowania do rozpatrzenia przez Radę lub jej komisje wniosków, inicjatyw i opinii zgłaszanych przez pracowników bibliotek UwB.


 6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, z wyjątkiem posiedzeń zwoływanych w trybie pilnym, powinno zawierać porządek obrad i zostać przesłane członkom co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. Projekt porządku obrad ustala Przewodniczący Rady. Obecność członków Rady na posiedzeniach jest obowiązkowa. O przyczynach nieobecności należy powiadomić Sekretarza Rady.


 7. Rada Biblioteczna powołuje komisje do pracy nad problemami istotnymi dla systemu biblioteczno-inormacyjnego UwB. W skład komisji, poza członkami Rady, mogą wchodzić inni pracownicy bibliotek systemu. Rada wybiera przewodniczących oraz zatwierdza skład komisji. Komisje mają charakter doradczy, wyniki oraz metodę swojej pracy przedstawiają Radzie.


 8. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, o ile nie dotyczą one spraw personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. Przewodniczący, na wniosek co najmniej jednego członka Rady obecnego na posiedzeniu, może zarządzić także głosowanie tajne w innych sprawach niż personalne.


 9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.


 10. Uchwały Rady Bibliotecznej, podjęte w granicach jej kompetencji, wiążą Dyrektora BUwB i pozostałych pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego UwB.


 11. Rada Biblioteczna jest wybierana na okres kadencji władz uczelnianych. Kadencja Rady trwa cztery lata. Termin rozpoczęcia kadencji określa § 44 punkt 3 Statutu Uczelni.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka