Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Pracownia digitalizacjiProjekt: Z/2.20/I/1.3.1./9/06 Utworzenie Pracowni Digitalizacji w Bibliotece Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku na usługi Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

75% środków - 68 639,09 PLN - na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 28 147,65 PLN stanowią środki własne Uniwersytetu w Białymstoku.

Partnerami Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku są: Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, Biblioteka Filii Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Biblioteka Politechniki Białostockiej.

     Przedmiotem projektu jest stworzenie elektronicznego zbioru najważniejszych zasobów kulturowo - naukowych Podlasia. Zakupiony w ramach projektu sprzęt umożliwia zarchiwizowanie na trwałych nośnikach cyfrowych najcenniejszych zbiorów instytucji należących do Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku. Biblioteka Uniwersytecka zakupiła w tym celu skanery z oprzyrządowaniem do skanowania mikrofilmów i dokumentów papierowych, oprogramowanie do obróbki materiałów bibliotecznych, zestaw komputerowy oraz aparat cyfrowy. Sprzęt został umieszczony w pracowni o powierzchni 74,38 m2 znajdującej się przy Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku. Zdigitalizowane dokumenty są, przy zachowaniu obowiązującego prawa autorskiego, udostępnione w sieci Internet.
     Zamieszczenie w Internecie lub na płytce CD dokumentów bibliotecznych, umożliwia czytelnikowi korzystanie z nich w dowolnym miejscu (np. w domu), czego efektem jest łatwiejszy i szerszy dostęp do wiedzy i informacji. Wyposażenie Pracowni Digitalizacji w Bibliotece Uniwersyteckiej im. J.Giedroycia w Białymstoku na usługi Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej gromadzącej elektroniczne zasoby wiedzy, jest jednym z celów strategicznych Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku. Inicjatywa ta jest niezwykle pomocna w nowoczesnym procesie kształcenia i rozwoju środowisk akademickich, mieszkańców Podlasia, pozwala zachować również dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń. Zadaniem nadrzędnym Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej jest umożliwienie szybkiego dostępu do zasobów piśmiennictwa szerokiemu kręgu użytkowników (w kraju, jak i za granicą) oraz zabezpieczenie najcenniejszych zabytków piśmienniczych stanowiących dziedzictwo kultury polskiej. Zasadniczym celem jest również wyrównanie szans dostępu do różnych publikacji osobom pochodzącym z małych miast i wsi lub innych miejsc oddalonych od ośrodków akademickich i kulturalnych. Posadowienie zdigitalizowanych zbiorów w sieci, zwłaszcza w Internecie, otwiera nową, wygodną i szybką perspektywę kontaktu czytelnika z dokumentem oraz umożliwia dłuższą egzystencję książki chroniąc ją przed zniszczeniem. Celem projektu jest też integracja społeczna zmierzająca do ograniczenia dyskryminacji wynikającej z braku odpowiedniej infrastruktury badawczo - edukacyjnej, stworzenie warunków szkołom wyższym i ośrodkom naukowo - badawczym o charakterze dydaktycznym szerokiego współdziałania w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz zwiększenie potencjału naukowo-badawczego szkół wyższych, poprawa jakości kształcenia i dostępu do wiedzy.
Przewidywany termin rzeczowego zakończenia projektu miał miejsce w maju 2007 r.
Projekt będzie realizowany do końca 2011 r.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka