Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

MISJA
Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

     Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku stanowi ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną Uniwersytetu w Białymstoku o zadaniach naukowych, informacyjnych, dydaktycznych i usługowych. Jest centralnym ośrodkiem informacji naukowej, centrum jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, w skład którego wchodzą biblioteki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
     Misją Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku jest stworzenie nowoczesnego centrum informacji oraz utrzymywanie najwyższego poziomu działalności w celu aktywnego wspierania procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych. Pełni również funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej służącej zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego.

Misję naukową Biblioteka realizuje poprzez:

 • gromadzenie wysokiej jakości zasobów bibliotecznych zgodnie z dyscyplinami naukowymi i programem studiów UwB,
 • zapewnienie użytkownikom szerokiego dostępu do światowych zasobów informacyjnych,
 • zapewnienie dostępu do informacji o osiągnięciach naukowych poprzez staranny dobór elektronicznych baz danych,
 • dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uczelni,
 • rozwijanie zasobów Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej wraz z innymi bibliotekami i instytucjami,
 • gromadzenie zasobów oraz organizowanie przedsięwziąć mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego i wielokulturowości regionu,
 • kształcenie umiejętności informacyjno – wyszukiwawczych użytkowników Biblioteki,
 • organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego zorientowanego na zaspokojenie potrzeb użytkowników Biblioteki,
 • motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji (kursy, szkolenia, konferencje),
 • stałe monitorowanie jakości świadczonych usług bibliotecznych.

Misja społeczna i kulturalna obejmuje:
 • kreowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim,
 • promocję i popularyzację zbiorów i zasobów własnych oraz usług biblioteczno- informacyjnych w środowisku,
 • promocję nauki, kultury i czytelnictwa poprzez organizację wykładów, wystaw i seminariów,
 • ułatwianie dostępu do zasobów wszystkim zainteresowanym.


CELE STRATEGICZNE
Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

 1. Gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie zbiorów zgodnie z profilem Uczelni, potrzebami jej pracowników i studentów.
  1. 1.1 Zwiększenie budżetu biblioteki na zakup książek, czasopism, baz danych.
  2. 1.2 Dążenie do tworzenia konsorcjów bibliotek w celu zapewnienia tańszego, a szerszego dostępu do czasopism elektronicznych.
  3. 1.3 Selekcja, konserwacja, dbałość o estetykę kolekcji bibliotecznej.
   • systematyczne wydzielanie ze zbiorów książek przeznaczonych do selekcji,
   • konserwacja księgozbioru przez introligatora.
 1. Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zbiorów, poprzez doskonalenie obsługi klientów oraz tworzenie przyjaznego środowiska pracy.
  1. 2.1. Zwiększenie dostępności usług.
   • informacja w języku angielskim na stronie internetowej Biblioteki,
   • szkolenia użytkowników,
   • zwiększenie liczby komputerów,
  2. 2.2. Zwiększenie komfortu pracy czytelników
   • zorganizowanie miejsca do odpoczynku i konsumpcji,
   • zakup wygodnych kanap (foteli).
  3. 2.3. Prowadzenie badań jakości usług w celu monitorowania potrzeb użytkowników
 1. Kreowanie dobrego wizerunku biblioteki w środowisku akademickim i lokalnym.
  1. 3.1. Integrowanie środowiska akademickiego i lokalnego wokół wydarzeń kulturalnych.
   • organizowanie wystaw, wykładów, spotkań autorskich, promocji książek,
   • zbudowanie strategii promocji biblioteki.
  2. 3.2. Współpraca w tworzeniu Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej.
  3. 3.3. Umocnienie pozycji biblioteki w środowisku naukowym.
   • praktyki studenckie,
   • promocja książek akademickich i naukowych.
  4. 3.4. Uzyskanie rozpoznawalnej pozycji biblioteki.
   • zaprojektowanie logo oraz exlibrisu biblioteki,
   • pozyskanie strategicznego partnera medialnego.
 1. Współpraca z bibliotekami naukowymi i kadrą bibliotekarską województwa podlaskiego oraz całego kraju.
  1. 4.1. Integracja i współpraca środowiska bibliotekarzy.
   • organizowanie spotkań w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy,
   • digitalizacja zbiorów Bibliotek z Białegostoku (Podlaska Biblioteka Cyfrowa),
   • organizacja konferencji naukowych (co 2 lata).
 1. Dbałość o rozwój kadry Biblioteki i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych.
  1. 5.1. Promocja samokształcenia wśród pracowników.
   • monitorowanie szkoleń dla pracowników wraz z systemem powiadamiania (np. e-mail),
   • czynny udział w konferencjach naukowych, szkoleniach, kursach itp.
   • permanentne dokształcanie w zakresie nowych technik informacyjnych, języków obcych.
 1. Pozyskiwanie odpowiednich źródeł finansowania.
  1. 6.1. Monitorowanie harmonogramów konkursów na projekty współfinansowane z EFS,
  2. 6.2. Sponsoring.
 1. Zwiększenie działań biblioteki na rzecz różnych środowisk kulturowych.
  1. 7.1. Utworzenie Biblioteki Centrum Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
  2. 7.2. Zorganizowanie nowego cyklu wykładów poświęconych kulturze i historii mniejszości narodowych i etnicznych.


ANALIZA SWOT
Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku


Mocne strony
 1. Zbiory zgodne z profilem kształcenia.
 2. Dobra współpraca z władzami uczelni.
 3. Praca w zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH.
 4. Współpraca z Narodowym Katalogiem Centralnym NUKAT.
 5. Dostęp do źródeł elektronicznych i bezprzewodowego Internetu na terenie całej biblioteki.
 6. Jedyne w regionie Centrum Dokumentacji Europejskiej.
 7. Podlaska Biblioteka Cyfrowa.
 8. Współpraca z bibliotekami szkół wyższych i innymi bibliotekami Podlasia.
 9. Aktualna baza publikacji pracowników naukowych UwB (i inne bazy własne).
 10. Organizacja cyklicznych konferencji naukowych.
 11. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.
 12. Dobrze zorganizowana sieć wypożyczeń międzybibliotecznych i wymiany wydawnictw.
 13. Dogodne godziny otwarcia (dostosowane do zmieniających się potrzeb użytkowników).
 14. Profesjonalna i aktualna strona internetowa.
 15. Właściwa promocja i dobre kontakty z otoczeniem.
 16. Stała współpraca z mediami.
 17. Organizacja wielu imprez kulturalnych i wystaw.
 18. Pozytywny wizerunek.
 19. Stali dostawcy i odbiorcy.
 20. Właściwa struktura organizacyjna.
 21. Wykształceni i zaangażowani pracownicy.
 22. Dobry system motywowania pracowników.

Słabe strony
 1. Niewystarczające zbiory biblioteki, szczególnie w wypożyczalni.
 2. Mała ilość nowości bibliotecznych.
 3. Biblioteka nie jest otwarta w niedziele.
 4. Niewystarczające wyposażenie techniczne (zbyt mało komputerów, drukarek).
 5. Brak zaplecza rekreacyjnego dla czytelników (kawiarenka, miejsce do odpoczynku).
 6. Brak parkingu dla czytelników.
 7. Brak strategicznych sponsorów.
 8. Zbyt mała liczba pracowników.
 9. Niskie uposażenie pracowników.
 10. Niewystarczające fundusze na udział w konferencjach.
 11. Nieuwzględnianie Biblioteki przez Uczelnię przy pisaniu wniosków do UE.

Szanse
 1. Wzrost środków budżetowych przeznaczonych na naukę.
 2. Wykorzystanie rozwoju technologii informatycznych.
 3. Rozwój uczelni i wzrost jej rangi w kraju.
 4. Możliwość pozyskiwania środków pomocowych i strukturalnych z UE.
 5. Sponsoring.
 6. Digitalizacja zbiorów i udostępnianie ich w formie cyfrowej.
 7. Tworzenie konsorcjów przez biblioteki.
 8. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, wydawcami oraz innymi organizacjami i firmami.
 9. Zwiększenie kadry specjalistycznej.
 10. Pojawienie się nowej grupy potencjalnych użytkowników – studentów nowych szkół niepaństwowych.
 11. Położenie transgraniczne i współpraca z bibliotekami zagranicznymi.
 12. Podlasie jako strefa wielokulturowa.
 13. Wzrost znaczenia w społeczeństwie poziomu posiadanego wykształcenia.

Zagrożenia
 1. Brak wystarczających środków budżetowych na finansowanie nauki.
 2. Wysokie ceny książek.
 3. Zwiększone wymagania użytkowników.
 4. Zmniejszenie ilości potencjalnych użytkowników spowodowane:
  • niżem demograficznym,
  • rosnącymi możliwościami kształcenia w Unii Europejskiej,
  • spadkiem czytelnictwa i ogólnego poziomu intelektualnego społeczeństwa.
 5. Możliwość pojawienia się nowych konkurentów.
 6. Niski status zawodu bibliotekarza i biblioteki.
 7. Niekorzystne zmiany w ustawodawstwie dotyczącym nauki, szkolnictwa wyższego i działalności bibliotek.

          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka