Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Informator dla pracowników naukowych

Informator dla pracowników naukowych


Informator zawiera wybrane adresy internetowe kierujące do baz, informacji i materiałów pomocnych w publikowaniu i dokumentowaniu działalności naukowej.

Jeżeli portalu, serwisu, informatora, katalogu lub bazy nie ma na liście, skontaktuj się z:
Oddziałem Informacji Naukowej
oin[at]uwb.edu.pl
CYTOWANIA       

Bibliometria to zbiór metod statystycznych użytych do badania zjawisk i procesów z udziałem dokumentów (których podstawą jest analiza danych bibliograficznych) oraz interpretacja uzyskanych w ten sposób wyników. Do przeprowadzania analiz bibliometrycznych (cytowań) wykorzystuje się wskaźniki bibliometryczne, takie jak:
 • liczba cytowań publikacji
 • Indeks Hirscha (h-index)
Wskaźniki te uwzględniane są przy analizie cytowań, którą można wykonać przy pomocy:
 • baz ISI Web of Knowledge
 • bazy Scopus
 • Programu Publish or Perish


Google Scholar Darmowa, specjalistyczna wyszukiwarka internetowa amerykańskiej firmy Google Inc. służąca do przeszukiwania bazy danych zawierającej różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy. Google Scholar zawiera w swej bazie danych głównie dostępne online artykuły naukowe udostępniane przez największe na świecie wydawnictwa. Umożliwia obliczanie cytowań i indeksów Google Scholar m.in. dostarcza materiałów do oprogramowania „Publish and Perish”. Stanowi podstawową bazę danych i wyszukiwarkę artykułów naukowych dla przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

POMOCNE LINKI:
Google Scholar Citations Usługa, która pozwala założyć „Profil autora” w usłudze Google Scholar oraz umożliwia śledzenie, gdzie i przez kogo cytowane są prace, jak również daje możliwość automatycznego wyliczenia indeksu H. Może służyć, jako narzędzie do importu danych bibliograficznych. Warunkiem skorzystania z tej usługi jest posiadanie swoich prac w bazach Google’a.

POMOCNE LINKI:
Web of Science Cytowania są dokonywane w oparciu o bazę Web of Science. Służy ona zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów.

W skład pakietu Web of Science wchodzą:
 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXP) (8 100 tytułów ) —1945-present
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) (2 700 tytułów) — 1956-present
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (1 500 tytułów) — 1975-present
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) — 1990-present
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) — 1990-present
POMOCNE LINKI:
Scopus Multidyscyplinarna baza danych, indeksująca artykuły z czasopism, wybranych materiałów konferencyjnych, serii książkowych. Każdy rekord w bazie zawiera spis publikacji cytujących dany dokument. Dodatkowo baza posiada narzędzie do analizy cytowań.

POMOCNE LINKI:
Publish or Perish Publish or Perish (dosł. Publikuj albo Przepadniesz) to bezpłatny program (instaluje się bez udziału administratora!), który korzysta z zasobów Google Scholar. Pozwala na automatyczne wyliczenie następujących wskaźników dla "Author Impact" lub "Journal Impact":
 • Total number of papers - Całkowita liczba artykułów
 • Total number of citations - Całkowita liczba cytowań
 • Average number of citations per paper - Średnia liczba cytowań na artykuł
 • Average number of citations per author - Średnia liczba cytowań na autora
 • Average number of papers per author - Średnia liczba artykułów na autora
 • Average number of citations per year - Średnia liczba cytowań na rok
 • Hirsch's h-index and related parameters - Indeks Hirscha i związane z nim parametry
 • Egghe's g-index - g-indeks Egghe'a
 • The contemporary h-index
 • The age-weighted citation rate - Wspóczynnik cytowań w zależności od czasu
 • An analysis of the number of authors per paper - Analiza liczby autorów na artykuł
POMOCNE LINKI:
Indeks Hirscha (h-index) Index h (Hirscha) jest sposobem mierzenia osiągnięć naukowych z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby cytowań. Indeks h dla danego autora jest to liczba publikacji cytowanych ? h razy, np. h = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy. Wielkość h zależy więc od dwóch czynników: liczby publikacji i ich popularności. Wzrost indeksu h można osiągnąć publikując prace, które znajdą znaczny oddźwięk. Wyznaczany jest dla osoby, zespołu lub instytucji oraz czasopism.

Index Hirscha można sprawdzić:
 • w bazie Web of ScienceTM dostępnej na stronie BUW (wyszukiwanie przez autora)
 • w bazie Scopus [link] dostępnej na stronie BUW (wyszukiwanie przez autora)
 • przez program Publish or Perish (do pobrania ze strony http://www.harzing.com/pop_win.htm)
 • przez Google Scholar Citations
 • Można też wyliczyć go samodzielnie
POMOCNE LINKI (filmiki na Youtube):

Informacje dotyczące analiz bibliometrycznych:
OCENA CZASOPISMA       

Ministerstwo Nauki i szkolnictwa Wyższego informuje, "że dla potrzeb przyszłej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostki naukowej stosownie do zapisów art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), opracowano nowy system kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie publikował na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku Listę czasopism punktowanych, która będzie składała się z trzech części:
 1. Część A - czasopisma z obliczonym współczynnikiem wpływu (Impact Factor - IF), umieszczone w bazie Journal Citation Reports (JCR)
 2. Część B-czasopisma nieposiadające obliczonego IF;
 3. Część C-czasopisma umieszczone w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).


Arianta - naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne Baza zawiera informacje oraz linki do ok. 4000 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to czasopisma z dostępem do pełnych tekstów oraz czasopisma, które udostępniają na swoich stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Ponadto przy każdym tytule czasopisma znajdują się takie informacje jak: punktacja MNiSZW (do kilku lat wstecz), Impact Factor, Index Copernicus, Kategoria ERIH. Bazę tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski. Informacje z bazy Arianta wykorzystywane są w następujących serwisach:
 • Czasopisma punktowane.pl
 • Lista A-Z (EBSCO)
 • Multiwyszukiwarka PRIMO (Aleph Polska)
 • SerialsSolutions
Google Scholar Metrics Moduł Google Scholar do obliczania współczynnika wpływu czasopisma naukowego. Google klasyfikuje czasopisma ze względu pięcioletni indeks Hirscha czasopism. Jest darmową alternatywą dla Journal Citation Reports.

POMOCNE LINKI:
Impact Factor (IF) Impact factor (IF) jest ustalany według wzoru: IF= B/C, gdzie B – to łączna lista cytowań w danym roku kalendarzowym, wszystkich publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie w ciągu ostatnich dwóch lat, odejmując od tej liczby autocytowania – czyli cytowania publikacji autora w jego publikacjach. C – to liczba wszystkich publikacji, które ukazały się w danym czasopiśmie, w ciągu ostatnich dwóch lat. Impact factor ("czynnik wpływu") wyznaczany jest co roku dla tytułu czasopisma.

IF można sprawdzić w bazie Web of Science, w części Journal Citation Reports.

Dostęp online do Journal Citation Report na platformie ISI Web of Knowledge

Po wejściu na platformę ISI Web of Knowledge należy wybrać "Additional Resources".

Baza ta składa się z dwóch segmentów:
 • JCR Science Edition - czasopisma naukowe z dziedziny nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych (liczba tytułów ponad 5900)
 • JCR Social Sciences Edition - czasopisma naukowe z dziedziny nauk społecznych i ekonomicznych (liczba tytułów ponad 1700)

Na temat wybranego tytułu czasopisma otrzymujemy następujące dane:
 • Journal title - Tytuł czasopisma
 • ISSN - numer - International Standard Serial Number)
 • Total Cites - całkowita liczba cytowań artykułów z danego czasopisma we wszystkich czasopismach zawartych w bazie JCR w danym roku
 • IMPACT FACTOR - wskaźnik oddziaływania (szczegółowe informacje pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Impact_factor)
 • Immediacy Index - średnia liczba cytowań w roku opublikowania
 • Articles - liczba artykułów nadających się do cytowania (bez słowa wstępnego, przeglądów i abstraktów)
 • Cited Half-life - średni (mediana) wiek cytowanego artykułu. Cytowanie następuje na ogól w pierwszej połowie "wieku" cytowanego artykułu.
Wyszukiwanie można prowadzić:
 • Według dziedziny wiedzy - Subject Category
 • Po tytule czasopisma - Search for a specific journal
 • Przeglądając spis wszystkich tytułów czasopism - View All Journals
Dostępne są pliki pomocy "Help" oraz "Information for New Users". LISTA POLSKICH CZASOPISM Z IMPACT FACTOR jest do pobrania poprzez stronę wokinfo.com/poland/
Index cytowań PIF Index cytowań PIF (tzw. przewidywalny IF – Predicted Impact Factor) – Wskaźnik brany pod uwagę przy ocenie czasopism z grupy nauk społecznych oraz nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i technicznych – chodzi oczywiście o aplikację na „listę B”. Wyliczany na podstawie cytowań danego czasopisma w bazie Web of Science. Czasopisma humanistyczne otrzymują punkty za indeksowanie na liście: Arts and Humanities Citation Index.

POMOCNE LINKI:
Master Journal List tzw. Lista filadelfijska Master Journal List tzw. Lista filadelfijska – lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute for Scientific Information (ISI). Zawiera wykaz tytułów czasopism indeksowanych we wszystkich bazach tworzonych przez Thomson Reuters. Wykaz obejmuje ponad 15.000 tytułów czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki.
The European Reference Index for the Humanities (ERIH) Lista ERIH, tworzone przez Europejską Fundację Naukową, jest wykazem punktowanych czasopism europejskich z nauk humanistycznych. Znajdują się na niej wiodące europejskie czasopisma naukowe z 15 dyscyplin humanistycznych: antropologii, archeologii, historii sztuki i architektury, filologii klasycznej, gender studies, historii, filozofii nauki, lingwistyki, literatury, muzykologii i muzyki, studiów orientalistycznych i afrykanistycznych, edukacji, filozofii, psychologii, religioznawstwa i teologii.
Czasopismom przyznawana jest jedna z trzech kategorii: INT1, INT2 lub NAT. Najwyższą wartość mają tutuły oznaczone INT1.
Dostęp do indeksu ERIH znajduje się na stronie European Scientific Foundation

W bazie należy:
 • na pierwszym ekranie kliknąć przycisk: Go to the ERIH revised lists 2011,
 • na drugim ekranie na dole: Continue to the to the ERIH revised lists 2011 i na końcu: Go to lists.
Czasopisma można wyszukiwać według ISSN, tytułu, dziedziny lub kategorii ERIH.
INDEX COPERNICUS (IC) Index Copernicus to wskaźnik oceny jakości czasopism z zakresu nauk biologicznych i medycznych Europy Środkowej. Czasopisma znajdują się na liście Journals Master List, która zawiera tytuły czasopism z dziedzin STM (Science, Technology, Medicine)
Journal Citation Reports (JCR) Baza Journal Citation Reports zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zebrano w niej i zestawiono liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.

Polska Bibliografia Naukowa (PBN) Polska Bibliografia Naukowa (PBN) - portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Operatorem portalu jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski. Dzięki PBN umożliwia:
 • stworzenie publicznej bibliografii naukowej osób i instytucji,M
 • zapoznanie się z dorobkiem polskich naukowców,
 • zapoznanie się z dorobkiem polskich instytucji naukowych,
 • złożenie ankiety czasopisma naukowego (w czasie tur ewaluacji czasopism naukowych) – Generator ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego,
 • deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowej w centralnym repozytorium PBN.
SCImago Journal & Country Rank SCImago Journal & Country Rank - to system zawierający informacje o czasopismach indeksowanych w bazie Scopus. Przeznaczony jest do porównywania czasopism pod kątem cytowań, ilości publikowanych artykułów, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności"), wskaźnika H (Hirscha , tzw. wskaźnik "produktywności naukowej")
Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych MNiSW 2012-2013 Zaawansowana wyszukiwarka wyników ewaluacji czasopism naukowych MNiSW 2012. Wyszukuje wyniki ewaluacji czasopism 2012 umieszczonych w części A (czasopisma posiadające obliczony wskaźnik Impact Factor), w części C (znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities - ERIH) oraz w części B (czasopisma, które spełniły kryteria wstępne oceny parametrycznej na podstawie ankiet i nie znalazły się w części A i C Wykazu). Znajduje też czasopisma, które nie otrzymały punktów w ewaluacji 2012.PRACE NAUKOWO-BADAWCZE       


NAUKA POLSKA SYNABA Opisy prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.W serwisie udostępniamy prace, wprowadzane do bazy od 1999 r. Znajduje się w nim również nieliczna grupa prac zakończonych przed 1999 r., ale o których informacja dotarła do OPI po 1999 r.
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH UwB Baza gromadzi dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych UwB, powstały w okresie ich zatrudnienia w uczelni. Stanowi kontynuacją czterotomowej bibliografii za lata 1968-1990. W związku z tym zostały w niej uwzględniane opisy prac opublikowanych po 1990 roku. Baza zawiera opisy prac autorskich i współautorskich zamieszczonych w wydawnictwach zwartych oraz ciągłych (rozdziały, artykuły, recenzje, materiały konferencyjne, tłumaczenia, publikacje w czasopismach internetowych, wypowiedzi, wywiady, głosy w dyskusji).

Opisy bibliograficzne są opracowywane na podstawie wykazów otrzymywanych z poszczególnych wydziałów i instytutów, a także uzupełniane w oparciu o:
 • katalogi komputerowe:
  • Biblioteki Uniwersyteckiej,
  • bibliotek wydziałowych i instytutowych UwB,
  • NUKAT i KARO,
  • bibliotek zagranicznych,
 • bazy elektroniczne Biblioteki Narodowej,
 • wydawnictwa elektroniczne i internetowe,
 • bibliografie dziedzinowe.
W miarę możliwości publikacje są sprawdzane z autopsji. Baza jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana.

Od 2011 roku baza jest uzupełniana przez pracowników bibliotek wydziałowych i instytutowych, pod merytoryczną opieką pracowników OIN Biblioteki Uniwersyteckiej.
PRACE DOKTORSKIE I HABILITACYJNE UwB Baza zawiera opisy bibliograficzne prac doktorskich i habilitacyjnych napisanych i obronionych w Filii UW w Białymstoku w 1996 roku oraz prace napisane i obronione w UwB od 1997 roku.
W bazie znajdują się następujące informacje:
 • tytuł pracy,
 • autor i jego miejsce pracy,
 • promotor i jego miejsce pracy,
 • recenzent prac habilitacyjnych,
 • miejsce obrony,
 • numer dyplomu,
 • lokalizacja w bibliotekach UwB.
Opisy prac są tworzone na podstawie informacji otrzymywanych z uczelni oraz danych znajdujących się w Bazie Nauki Polskiej prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. W miarę możliwości prace są sprawdzane z autopsji. Baza jest aktualizowana na bieżąco.SERWISY POŚWIĘCONE NAUCE       


Academia.edu Academia.edu jest platformą dla naukowców do zamieszczania, komentowania, analizowania prac badawczych. Głównym celem jego działalności jest upowszechnianie badań na świecie. Charakteryzuje się prostym interfejsem oraz sposobem dodawania publikacji połączonym z systemem tagowania materiałów. Posiada także system powiadomień połączony z wyszukiwarką Google, który pokazuje, w jaki sposób użytkownicy trafili na materiały z Acadamia.edu. Portal rejestruje ponad 3,9 milionów wejść miesięcznie.

POMOCNE LINKI:
BIULETYN SPRAWY NAUKI – MNiSW Redagowany przez dziennikarzy PAP a finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogólnodostępny serwis internetowy NAUKA W POLSCE odnotowuje na bieżąco osiągnięcia polskich naukowców, popularyzując rodzimą naukę.
CORDIS Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju Krajów Wspólnoty Europejskiej jest zarządzany przez Urząd Publikacji. Stanowi przestrzeń informacyjną poświęconą europejskim działaniom na rzecz badań i rozwoju (B+R) oraz transferu technologii.
FORUM AKADEMICKIE Portal środowiska akademickiego i naukowego w Polsce. Zajmuje się głównie problematyką badań naukowych i szkolnictwa wyższego.
KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE (KPK) KPK od 1999 roku działa przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Wszystkie działania KPK koncentrują się na realizacji głównego celu jakim jest zwiększanie polskiego udziału w programach ramowych - kluczowym instrumencie finansowania badań Wspólnoty i realizowania europejskiej polityki naukowo-badawczej. KPK ściśle współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R. Działania KPK są skierowane do wszystkich jednostek naukowych, przedsiębiorstw, organizacji i władz publicznych zainteresowanych uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej.
NIEZALEZNE FORUM AKADEMICKIE Fundacja OAPEN otworzyła w Internecie przewodnik po otwartych książkach DOAB Directory of Open Access Books (www.doabooks.org), gromadzi tam opracowania naukowe i popularnonaukowe z wielu dziedzin wiedzy, publikowane u różnych wydawców.
Książki są opatrzone wolnymi licencjami, wiadomo zatem, jak je wykorzystać. Konicznie dodajmy ten serwis do swoich stron internetowych w bibliotekach naukowych.
Obywatele Nauki Ruch społeczny, który powstał w środowisku pracowników naukowych, reprezentujących różne dyscypliny i ośrodki badawcze. Celem jest wywołanie szerokiej publicznej debaty nad stanem i przyszłością nauki w Polsce oraz wspieranie koniecznych zmian. Na swoich stronach Obywatele poruszają istotne kwestie, jak np. przekazywanie wyników swych badań społeczeństwu w przystępnej formie.

POMOCNE LINKI:
Peer Evaluation „Peer Evaluation” jest niezależnym serwisem, który ma umożliwić otwarty dostęp do wyników, working papers, artykułów – aby eksperci oraz recenzenci mogli się na ich temat wypowiedzieć i je zrecenzować – dla dobra autora. Co ważne, „Peer Evalution” zachęca do publikacji materiałów we wszystkich językach.

POMOCNE LINKI:STRONY MINISTERSTWA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO       


Lista czasopism punktowanych Zawiera aktualne informacje na temat m.in. oceny czasopism czy listy punktowanych czasopismPUBLIKOWANIE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH       

EMERALD Group Publishing Limited Zawiera praktyczne porady i wskazówki na temat publikowania prac naukowych w czasopismach wydawnictwa Emerald.
Springer Open Choice/Open Access w Polsce Jest to program, który umożliwia pracownikom i studentom afiliowanym przy wszystkich polskich instytucjach akademickich, edukacyjnych i naukowych bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych należących do wydawnictwa Springer na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access) w ramach programu Springer Open Choice.

Szczegółowe informacje wraz z listą czasopism objętych programem Open Choice znajdują się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz na serwerze wydawcy SpringerPORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE       

REASREACH GATE Międzynarodowy serwis społecznościowy skierowany do naukowców wszystkich dyscyplin.

ResearchGATE jest doskonałym uzupełnieniem zarówno katalogów bibliotecznych, jak i oferty naukowej każdej ważnej placówki badawczej w Polsce.

Baza uczestników sieci obejmuje aktualnie ponad 500.000 naukowców ze 196 państw. Użytkownicy korzystają nie tylko z 7 głównych baz typu open access, ale także z tysięcy innych mniejszych źródeł, które w sumie oferują około 35 milionów haseł. Dodatkowo mogą na bieżąco śledzić działalność naukową innych użytkowników oraz korzystać z konkretnych grup dyskusyjnych, do których należą eksperci z danej dziedziny.

W ResearchGATE działa ponadto mechanizm rekomendacji: można polecać publikacje wykazujących podobieństwo tematyczne do własnych opracowań i dziedzin badawczych, a także użytkowników o zbliżonym profilu działalności naukowej. Nowa platforma udostępnia naukowcom różne aplikacje, skutecznie zachęcając do zacieśniania współpracy i wymiany wiedzy.INNE       


Open Access Proponujemy Państwu zapoznanie się z wybranymi adresami archiwów, repozytoriów, wyszukiwarek oraz polskich serwisów kierujących do zasobów Open Access.

W Internecie bezpłatnie udostępniane są pełne teksty artykułów oraz całe czasopisma naukowe z wielu dziedzin wiedzy. Wszystko w celu upowszechniania i popularyzowania dostępu do nauki oraz przełamywania barier finansowych, technicznych i prawnych stojących dotychczas na drodze w pozyskiwaniu cennych naukowych publikacji.
Wydawnictwa elektroniczne Biblioteka Uniwersytecka oferuje dostęp do wydawnictw elektronicznych zakupionych oraz w licencji krajowej dostępnych w sieci UwB oraz z komputerów domowych.
Biblioteka Wirtualnej Nauki (WBN) Naukowe bazy danych, w tym kolekcje czasopism elektronicznych udostępniane są w WBN w ramach licencji akademickich udzielanych przez wydawców dla szkół wyższych oraz instytucji naukowych, które na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki uprawnione są do korzystania z dofinansowania MNiSW
Propozycje zakupu do zbiorów BG książek i czasopism Zapraszamy do składania sugestii zakupu książek i czasopism, których nie ma w katalogu online naszej Biblioteki. Zgłoszone tytuły będą brane pod uwagę podczas dokonywania zakupu nowości wydawniczych.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka