Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

LINKI OPEN ACCESS

OPEN ACCESS


W ramach międzynarodowej inicjatywy Open Access (tj. powszechny dostęp do wiedzy) w Internecie bezpłatnie udostępniane są pełne teksty artykułów oraz całe czasopisma naukowe z wielu dziedzin wiedzy. Wszystko w celu upowszechniania i popularyzowania dostępu do nauki oraz przełamywania barier finansowych, technicznych i prawnych stojących dotychczas na drodze w pozyskiwaniu cennych naukowych publikacji.

Jeżeli portalu, serwisu, informatora, katalogu lub bazy nie ma na liście, skontaktuj się z:
Oddziałem Informacji Naukowej
oin[at]uwb.edu.plINFORMACJE OGÓLNE       

W tabelce w układzie alfabetycznym znajdują się linki do stron polskich serwisów popularyzujących ruch Open Access. Znajdujące się tam informacje rozwijają temat wolnego dostępu do wiedzy w Polsce i na świecie.

Celem ruchu Open Access jest rozpowszechnienie otwartego dostępu do publikacji ze wszystkich dziedzin naukowych. Ruch działa w imieniu całej społeczności naukowej, nie wyróżnia poszczególnych dyscyplin i apeluje do przedstawicieli różnych specjalności.

Global Open Access Portal Portal Open Access jest pierwszym miejscem do poszukiwania informacji na temat OA. Portal zawiera dane m.in. na temat statusu Open Access, kluczowych organizacji zaangażowanych w ruch OA w państwach członkowskich, ważnych publikacji o OA pochodzących z różnych regionów świata, krytycznej oceny głównych barier OA w każdym kraju, potencjału OA w państwach członkowskich UNESCO, linków OA dotyczących inicjatyw na świecie.
Koalicja Otwartej Edukacji Porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych.
Open Access (EBIB) Serwis EBIBu promujący otwarte zasoby naukowe. Serwis obejmuje m. in. portale OA, listę repozytoriów, wyszukiwarki, czasopisma OA, polskie zasoby otwarte i inne.
Otwarta Nauka Dawniej DIR - Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy - polska naukowa biblioteka cyfrowa. Centrum Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania. Matematycznego i Komputerowego (ICM) na Uniwersytecie Warszawskim działa na rzecz pełnego wykorzystania przez polską naukę stwarzanych przez te przemiany możliwości. Ruch Otwartej Nauki należy traktować jako rozwinięcie ruchu Open Access – poprzez zastosowanie zasady otwartości na wszystkich etapach pracy i komunikacji naukowej.WYSZUKIWARKI ZASOBÓW OPEN ACCESS       

W tabelce znajdują się w porządku alfabetycznym najważniejsze multiwyszukiwarki zasobów Open Access oraz wybrane wyszukiwarki naukowe. Przeszukują one jednocześnie zasoby OA (metadane i/lub pełen tekst) wszystkich albo wybranych repozytoriów, czasopism i bibliotek cyfrowych.

BASE Multidyscyplinarna wyszukiwarka naukowa stworzona i rozwijana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Bielefeldzie; działa w ramach Digital Repository Infrastructure Vision for European Research; przeszukiwanie ponad 10 milionów dokumentów w repozytoriach, archiwach pełnotekstowych, które dostępne są poprzez międzynarodowy protokół Open Archives Initiative (OAI). Zasoby te obejmują w dużej mierze dokumenty nielicencjonowane (Open Access) przeszukiwane na podstawie metadanych.
DRIVER search portal Wyszukiwarka pełnotekstowych naukowych publikacji dostępnych w trybie Open Access, zarówno książek jak i czasopism.
E-Print Network Narzędzie wyszykiwawcze typu "Gateways" tworzone przez The US Department of Energy's ze wszystkich dziedzin wiedzy w szczególności nauk ścisłych i biomedycznych - fizyki, materiałoznawstwa, chemii, biologii, nauk o środowisku i medycyny.
Google Book Search Google Books Search jest przede wszystkim narzędziem do przeszukiwania oraz prezentowania online zdigitalizowanych zbiorów książek i czasopism. Serwis prezentuje książki znajdujące się w domenie publicznej w całości, umożliwia ich przeszukiwanie, a także zapisanie na twardym dysku w formacie PDF. Książki objęte prawami autorskimi są dostępne jedynie we fragmentach, obok których umieszczane są linki do bibliotek czy księgarń internetowych. Obecnie jest to największy zbiór cyfrowych książek na świecie obejmujący ponad 7 mln tytułów.
Google Scholar Usługa Google Scholar upraszcza wyszukiwanie tekstów naukowych. W jednym miejscu można wyszukiwać materiały z wielu dziedzin i źródeł: artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły pochodzące z wydawnictw naukowych, towarzystw naukowych, repozytoriów materiałów zgłoszonych do publikacji, uniwersytetów i innych organizacji akademickich. Wyszukiwarka Google Scholar ułatwia znalezienie najbardziej odpowiednich naukowych materiałów źródłowych.
OAIster OAIster jest projektem Digital Library Production Services University of Michigan. OAIster jest katalogiem, którego zadaniem jest stworzenie pełniejszego dostępu do "trudno dostępnych" zasobów elektronicznych (książek i czasopim on-line, plików audio i video, grafiki itp.). Zawiera ponad 6,5 miliona rekordów dokumetów elektronicznych, pochodzących z 604 instytucji. Możliwe jest przejście do archiwum konkretnej instytucji lub przeszukiwanie zasobu według słów kluczowych, tytułu, autora/instytucji sprawczej, przedmiotu, z możliwością łączenia wybranych pól operatorami Bool'a, określeniem typu dokumentu oraz dostosowaniem prezentacji wyników wyszukiwania.
OpenDOAR The Directory of Open Access Repositories - wyszukiwarka repozytoriów wg tematyki, kraju, typów dokumentów i oprogramowania.
ROAR - Registry of Open Access Repositories Wyszukiwarka repozytoriów, przeszukuje archiwa z całego świata ze wszystkich dziedzin wiedzy. Zawiera największy z dostępnych spis 639 archiwów z całego świata, dotyczących wszystkich dziedzin wiedzy. Porządkowanie listy odbywać się może poprzez wybór archiwów z określonego kraju, systemu oprogramowania lub typu dokumentów zawartych w archiwum. Informacje o archiwum Open Access obejmują: nazwę, system oprogramowania, kraj, typy dokumentów, liczbę rekordów ze wskazaniem procentowym dostępu darmowego, wykres przyrostu rekordów w archiwum oraz link z przekierowaniem do źródła.
ScientificCommons Jest multiwyszukiwarką naukową indeksującą metadane oraz treść publikacji (ok. 38 mln z 1269 repozytoriów).REPOZYTORIA I ARCHIWA       

W tabelce znajdują się w porządku alfabetycznym wybrane polskie i zagraniczne dziedzinowe archiwa i repozytoria oraz spisy/katalogi archiwów i repozytoriów.

Otwarte archiwa i repozytoria gromadzą i udostępniają treści. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie narzędzi i przestrzeni dyskowej do przechowywania tekstów. W repozytoriach i archiwach mogą się znaleźć zarówno teksty niepublikowane i nierecenzowane (preprinty), jak i publikacje, które przeszły proces recenzji i zostały zaakceptowane do druku (postprinty). Archiwa, nie mają własnych recenzentów i nie finansują procesu peer-review. Mimo to większość tekstów umieszczanych w cyfrowych repozytoriach to dokumenty recenzowane, które spełniają ostre kryteria jakości.

AMUR Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM. Jest cyfrowe archiwum doktoratów, publikacji naukowych (czasopism, artykułów, materiałów konferencyjnych) oraz materiałów dydaktycznych powstałych na UAM, zrealizowane w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Platforma funkcjonuje od marca 2010.
ARC - Cross Achive Searching Sernice ARC stanowi eksperymentalne narzędzie wyszukujące umożliwiające przeszukiwanie wielu archiwów przy użyciu jednego interfejsu użytkownika, czyniąc ich zasoby bardziej dostępnymi. Zawiera ponad 7 milonów rekordów pochodzących z 177 archiwów i repozytoriów Open Access. Interfejs umożliwia przejście do konkretnego archiwum oraz wyszukiwanie proste lub złożone całego zbioru.
arxiv.org Pierwsze otwarte repozytorium naukowe powstałe w 1991 roku, w którym swoje prace regularnie zamieszczają wybitni matematycy i fizycy. Wykorzystują serwis również jako miejsce, w którym prezentują swoje teksty przed publikacją. Dzięki recenzjom i komentarzom specjalistów z własnej dziedziny mogą udoskonalić swoją pracę. Wiele tekstów ukazuje się później w czasopismach naukowych, lecz znaczna część, często bardzo wpływowych artykułów, nigdy nie trafia na łamy żadnego z pism i pozostaje dostępna jedynie w arXiv.org. Choć teksty w repozytorium nie podlegają procesowi peer-review, to grupa moderatorów może dokonać ich ponownej klasyfikacji i przenieść do innej kategorii niż ta wybrana przez autora. Mimo braku procesu recenzowania repozytorium jest cenione za bardzo wysoką jakość zamieszczonych w nim materiałów. Prace można czytać i pobierać bezpośrednio ze strony arXiv.org, są one widoczne również w wyszukiwarkach naukowych, takich jak Google Scholar.
CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki) Repozytorium zostało uruchomione przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego - ICM UW w czerwcu 2011 roku. W CEON-ie rejestrowane są takie zasoby jak artykuły (niepublikowane i nierecenzowane – preprinty oraz artykuły które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. CEON to pierwsze w Polsce naukowe repozytorium otwarte dla naukowców ze wszystkich instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Centrum gwarantuje również w pełni otwarty dostęp do bazy materiałów.
CERN Document Server (CDS) Obejmuje około 700 tysięcy artykułów i preprintów, 60 tysięcy książek i sprawozdań, 15 tysięcy prezentacji i referatów, 3 tysiące periodyków i raportów, 30 tysięcy materiałów multimedialnych; łącznie ponad 800 tysięcy rekordów bibliograficznych i 360 tysięcy dokumentów pełnotekstowych, pochodzących z 5 dużych archiwów i repozytoriów. Dostępne jest wyszukiwanie proste oraz złożone w polach tytuł, autor, numer raportu, rok publikacji z możliwością łącznia pól operatorami Bool'a. Możliwe jest również określenie typu dokumentu oraz ram chronologicznych publikacji. Interfejs umożliwia przeszukiwanie konkretnego archiwum oraz indywidualne dostosowanie prezentacji wyników.
CiteSeer.IST Naukowa biblioteka elektroniczna umożliwiająca wyszukiwanie w wyselekcjonowanym zbiorze - typu "Gateways" - zasobów elektronicznych Open Access o bardzo szerokim zakresie treściowym. System umożliwia bezpośrednie przejście do prac oraz dokumentów o zbliżonym zakresie tematycznym.
CogPrints Archiwum elektroniczne do archiwizacji dokumentów w dziedzinie psychologii, neurologii i Językoznawstwa i wielu dziedzinach informatyki (np. sztuczna inteligencja, robotyka, vison, uczenia się, mowy, sieci neuronowe), filozofii (np. umysł, język, wiedza, nauka, logika), biologii (np., etologia, ekologia behawioralna, socjobiologii, genetyki zachowania, teoria ewolucji), medycyny(np. psychiatrii, neurologii, genetyki człowieka, Imaging), antropologii (np. primatology, poznawczy etnologia, archeologia, paleontologia), jak również wszelkich inne nauk fizycznych, społecznych i nauk matematycznych, które są istotne dla badania poznania. Archiwum funkcjonuje w wolnym oprogramowaniu EPrints opracowanym w Szkole Elektroniki i Informatyki Uniwersytetu w Southampton w Anglii.
DASH (Digital Access to Scholarship at Harvard) DASH to uczelniane repozytorium, którego początki datuje się na 12 lutego 2008 r., kiedy na na Wydziale Faculty of Arts and Science Uniwersytetu Harvarda podpisano dokument o utworzeniu repozytorium. Obecnie włączyły się również inne wydziały. Według przyjętych założeń każdy pracownik jest zobowiązany do złożenia w wydziałowym repozytorium kopii artykułów publikowanych w czasopismach naukowych oraz udzielenia Uniwersytetowi licencji pozwalającej na publiczne udostępnienie treści przez uczelnię. Strategia zakłada możliwość wyłączenia określonego naukowca na jego życzenie z systemu publicznego udostępniania treści. Wyłączenie to nie dotyczy jednak obowiązku deponowania artykułów w repozytorium. W ten sposób gwarantuje się, że repozytorium będzie kompletne – nawet jeśli część pracowników nie zgodzi się otworzyć własnych publikacji. DASH jest kluczowym narzędziem realizacji tej strategii. Na skutek przyjęcia tej strategii biblioteka uniwersytecka stworzyła Office for Scholarly Communication (Biuro Komunikacji Naukowej). Biuro jest odpowiedzialne za DASH.
E-LIS E-LIS zostało założone w 2003 roku. Jest Międzynarodowym Otwartym Archiwum Nauki z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji (LIS). Jest dobrowolnym przedsięwzięciem dosto-sowanym do Open Access (OA).
Internet Archive Największe internetowe archiwum zasobów multimedialnych oraz archiwum historii internetu. W Internet Archive znajdują się historyczne wersje stron WWW, a także książki, fotografie, filmy, nagrania programów telewizyjnych, nagrania muzyczne, dawne wersje oprogramowania. Z archiwum można korzystać bezpłatnie do celów edukacyjnych, a duża część jego zasobów dostępna jest dla wszystkich internautów. Obecnie Internet Archive jest drugim co do wielkości po Google Books Search projektem zajmującym się digitalizacją książek i ich prezentacją online. Są to najczęściej archiwa sięgające 1996 r., zapisywane średnio co dwa tygodnie (lub częściej w przypadku stron często aktualizowanych). „Zarchiwizuj to” – usługa umożliwiająca archiwizowanie na bieżąco treści przez umieszczenie ich na serwerach Internet Archive. Korzystają z niej instytucje rządowe, akademickie, kulturalne i wiele innych.
MIT OpenCourseWare Wzorcowy przykład udostępniania materiałów edukacyjnych realizowany przez jedną z najlepszych uczelni technicznych świata – Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych. Obecnie w bazie znajduje się blisko 1900 dokumentów w różnych formach (kursów szkoleniowych, nagrań wykładów audio i wideo oraz pełnych tekstów książek wykładowców MIT). Uczelnia planuje w przyszłości udostępnienie wszystkich zapisów wykładów i materiałów wykorzystywanych na zajęciach.Od 2004 r. materiały OCW MIT dostępne są na licencjach Creative Commons. Wszystkie treści zamieszczane na stronie są bezpłatne. W 2005 r. powstało OpenCourseWare Consortium – konsorcjum, w skład którego wchodzi około dwustu uczelni wyższych i instytucji naukowych.
Networked Digital Library of Theses and Dissertations Katalog Centralny Sieciowej Cyfrowej Biblioteki Prac Dyplomowych i Dysertacji (NDLTD). W przyszłości ma stanowić zbiór najwyższej jakości materiałów edukacyjnych dostarczanych przez instytucje członkowskie z całego świata. Celem projektu jest polepszenie dostępu do prac badawczych prowadzonych przez studentów pod kierunkiem promotorów, co umożliwi przekazywanie bogatszych informacji poprzez zastosowanie technologii multimedialnych, hipermedialnych oraz pozwoli na promocję technologii bibliotek cyfrowych na całym świecie.
OpCit. The Open Citation Project Zawiera spisy źródeł prezentujących: wykazy archiwów Open Access, archiwów Open Access, archiwów konkretnych instytucji, archiwów eprintów, serwisów typu "Gateways", archiwów czasopism Open Access oraz archiwów z konkretnych dziedzin wiedzy.
Open AGH Polskie Repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) przygotowanych przez pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górnczo-Hutniczej w Krakowie.
Open Archives Inicjatywa Open Archives rozwija i promuje standardy interoperacyjności, które mają na celu ułatwienie skutecznego rozpowszechniania treści. Dalsze wsparcie tego dzieła pozostaje podstawą programu Archiwum Open. Dodatkowo OAI promuje szeroki dostęp do zasobów cyfrowych dla eScholarship, eLearning i e-nauki. Strona zawiera w OAI spis repozytoriów. Obecnie istnieje 1641 takich repozytoriów. OIA wprowadziło infrastrukturę dla rozproszonych archiwów i niezależnych usług danych.
Polskie biblioteki cyfrowe W Polsce intensywnie rozwijają się biblioteki cyfrowe, które oprócz starszych, digitalizowanych pozycji zamieszczają w swoich kolekcjach także nowe czasopisma i prace naukowe tworzone w polskich uczelniach. Chociaż ich główne cechy i zasady funkcjonowania są odmienne od repozytoriów Open Access, również one działają w modelu otwartym i realizują cele otwartego dostępu. Biblioteki te są w przeważającej części całkowicie otwarte; tylko do niektórych zasobów dostęp jest kontrolowany i ograniczony do członków określonej instytucji. Bazy danych bibliotek oparte są w większości na protokóle wymiany danych OAI PMH, co pozwala wprowadzać dane w obieg nauki światowej i powoduje, że są one widziane przez najważniejsze wyszukiwarki naukowe, takie jak OASTER, BASE czy Google Scholar.
Public Knowledge Project - Open Archives Harvester Zawiera prawie 250 tysięcy rekordów bibliograficznych z 239 archiwów i repozytoriów. W celu usprawnienia wyszukiwania indeksowane dokumenty zawierają specjalne indentyfikatory opracowane na podstawie informacji dostarczonych przez autorów, określające tematy i ich ujęcia. Dostępne jest wyszukiwanie proste oraz złożone w polach autor/instytucja, tytuł, słowa w abstrakcie, data wydania, dyscyplina naukowa, przedmiot, język publikacji, instytucja sprawcza, typ dokumentu. Interfejs umożliwia również bezpośrednie przejście do konkretnego archiwum.
RePec RePEc (Research Papers in Economics) - prace badawcze w ekonomii jest wspólny wysiłek setek wolontariuszy w 75 krajach w celu wzmocnienia upowszechniania badań w dziedzinie ekonomii. Podstawą projektu jest zdecentralizowane bazy danych z dokumentów roboczych, artykułów i komponentów programowych. Wszystkie materiały RePEc są swobodnie dostępne.
Repozytorium Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej Repozytorium działa przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. faktyczne jego udostępnienie w Internecie miało miejsce w marcu 2008 roku. Repozytorium umożliwia autorom autoarchiwizację, różnego rodzaju prac publikowanych i niepublikowanych. Obecnie znajdują się w nim m.in. artykuły z czasopism, zarówno wersji preprint (przed recenzją naukową), jak i postprint (po opublikowaniu w czasopiśmie), propozycje książkowe, referaty konferencyjne, raporty, prace dyplomowe, materiały dydaktyczne oraz zdjęcia. W repozytorium mogą umieszczać swoje utwory pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Elektrycznego, ale również inni autorzy z Uczelni i spoza niej, których tematyka prac jest zbieżna z profilem kolekcji. Warunkiem jest indywidualna rejestracji autora w repozytorium i udzielenie praw niewyłącznych na udostępnianie przezeń utworu, dopuszczalne są różne warianty licencji niewyłącznych.KSIĄŻKI OPEN ACCESS       

W tabelce znajduje się link do zagranicznych książek w wolnej licencji różnych wydawnictw.

Directory of Open Access Books (DOAB) Fundacja OAPEN otworzyła w Internecie przewodnik po otwartych książkach DOAB Directory of Open Access Books (www.doabooks.org), gromadzi tam opracowania naukowe i popularnonaukowe z wielu dziedzin wiedzy, publikowane u różnych wydawców.
Książki są opatrzone wolnymi licencjami, wiadomo zatem, jak je wykorzystać. Konicznie dodajmy ten serwis do swoich stron internetowych w bibliotekach naukowych.CZASOPISMA OPEN ACCESS       

W tabelce znajdują się w porządku alfabetycznym wybrane bazy oraz tytuły pełnotekstowych czasopism polskich i zagranicznych dostępne online.
Czasopisma Open Access publikują artykuły recenzowane i starają się utrzymać wysoki poziom publikacji. Poza bezpłatnością, czasopisma Open Access nie różnią się od tradycyjnych, dostępnych w prenumeracie czasopism. Podlegają recenzowaniu i kontroli merytorycznej, jak inne czasopisma naukowe.

Proponują rozwiązania polegające na natychmiastowym, pozbawionym barier wolnym dostępie do pełnych tekstów artykułów, dla dobra społeczności naukowej. Wszyscy zainteresowani czytelnicy mogą czytać, zgrywać i/lub drukować każdy artykuł dostępny w Open Access, bez wymaganej subskrypcji czasopisma, w którym dany artykuł został zamieszczony. Prawa autorskie do tekstów w większości przypadków pozostają własnością autorów. Stopień otwartości czasopism naukowych nie jest jednakowy. Część czasopism udostępnia wszystkie materiały w otwartym dostępie bez opóźnienia. Niektóre pozwalają autorom na archiwizację jedynie postprintów, inne periodyki zgadzają się na autoarchiwizację.

W modelu Open Access koszty publikacji są zwykle pokrywane przez instytucje akademickie, rządowe centra informacji, publiczne lub prywatne fundacje oraz z funduszy pozyskanych na badania naukowe. Zastępuje to opłaty abonamentowe i pozwala rozpowszechniać publikowany materiał online, za darmo dla wszystkich zainteresowanych nim użytkowników. Dodatkowo, autor publikacji zamieszczonej w Open Access journals zachowuje prawa autorskie do swojego artykułu.
  • Istnieje ponad 5000 czasopism Open Access;
  • około 10-15% wszystkich recenzowanych rocznie artykułów ukazuje się w formie Open Access;
  • ponad 80% naukowców wyraża chęć wykorzystywania modelu Open Access, jeżeli będą mieli odpowiednie narzędzia;
  • w przypadku ponad 93% tytułów recenzowanych czasopism wydawcy zezwalają na publikowanie preprintów w repozytoriach instytucjonalnych.


ABC Chemistry - Free Full-Text Journals in Chemistry Pełnotekstowe czasopisma z zakresu chemii; Cześć A – dostępna na stałe, Część B – dostępne tymczasowo.
„Acta Chromatographica” Anglojęzyczne czasopismo naukowe z dziedziny chemii, poświęcone zagadnieniom dotyczącym teorii i praktyki wszystkich technik chromatograficznych oraz tzw. technik łączonych z chromatografią (ang. hyphenated techniques). Jest to jedyne czasopismo naukowe o cyrkulacji międzynarodowej z dziedziny chromatografii ukazujące się w Europie Środkowej i Wschodniej. Od numeru 6/1996 Acta Chromatographica ukazuje się jednocześnie w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej, dostępnej nieodpłatnie on-line. Jest indeksowane przez Chemical Abstracts, a od roku 2002 także przez ISI Thomson Scientific (tzw. lista filadelfijska).
„Acta Physica Polonica B” Acta Physica Polonica B jest renomowanym czasopismem publikowanym przez Uniwersytet Jagielloński, Kraków we współpracy z Polską Akademią Umiejętności. Wywodzi się z tradycji Acta Physica Polonica, jednego z pierwszych czasopism naukowych powstałych w II Rzeczpospolitej. Czasopismo zostało założone przez Polskie Towarzystwo Fizyczne w 1920 roku. W roku 1970 nastąpił podział tego czasopisma na serie „A” i „B”. Tematyka Acta Physica Polonica B obejmuje fizykę cząstek elementarnych, teorię pola, fizykę jądrową, teorię względności i fizykę statystyczną. Pismo wydawane jest w języku angielskim. Ma ono zasięg ogólnoświatowy i jest prenumerowane przez większość znaczących ośrodków zajmujących się fizyką w kraju i zagranicą. Bardzo popularna jest też wersja elektroniczna czasopisma, dostępna w sieci. Acta Physica Polonica B należy do nielicznej grupy polskich wydawnictw naukowych umieszczonych na tzw. liście filadelfijskiej, czyli w spisie czasopism naukowych, z których pobiera się dane dotyczące publikacji i ich cytowań do bazy danych Institute of Scientific Information.
ARIANTA Baza zawiera informacje oraz linki do 2636 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również te, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Bazę tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Baza Arianta jest udostępniana na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
AWOL - The Ancient World Online Podstawowym celem tego projektu jest otwarty dostęp do materiałów odnoszących się do starożytnego świata, udostępnia 830 tytułów czasopism.
„Biuletyn EBiB” Jest czasopismem fachowym dla bibliotekarzy założonym przez wolontariuszy na liście INFOBIB-L w roku 1998. Wychodzi tylko w postaci elektronicznej od kwietnia 1999 roku w modelu open access (swobodnego dostępu do treści). Częstotliwość jego ukazywania się wynosi 10 numerów rocznie. Zawiera bardzo wiele artykułów naukowych, które podlegają ocenie redaktorów. Jego zasób jest planowany w formie numerów tematycznych przez bibliotekarzy, którzy nadsyłają swoje propozycje do redakcji.
BioMed Central Journals Brytyjskie wydawnictwo naukowe, które specjalizuje się w wydawaniu czasopism będących w otwartym dostępie. Powstało w 2002 roku. Obecnie wydaje 199 tytułów z zakresu nauk ścisłych, techniki i medycyny. BioMed Central oferuje 206 czasopism (m.in. BMC Biology, BMC Medicine, BMC Bioinformatics, Malaria Journal i in.). BioMed Central posiada także usługi wymagające subskrypcji np., najnowsze czasopismo BioMed Central - Genome Biology. Wszystkie artykuły są archiwizowane bez okresu embarga w repozytorium PubMed Central. Autorzy mogą umieszczać ostateczne wersje swoich tekstów w dowolnym repozytorium. Artykuły naukowe pochodzące z wszystkich czasopism wydawanych przez BioMed Central są dostępne w Open Access. Wszystkie artykuły z czasopism BioMed Central zaopatrzone są w recenzję naukową.
Directory of Open Access Journals (DOAJ) Zbiór pełnotekstowych czasopism z zakresu nauk humanistyczno-przyrodniczych, humanistycznych oraz społecznych. Baza prowadzona jest przez Lund University Libraries. Serwis oferuje bez opłat, pełnotekstowe, sprawdzone pod względem merytorycznym czasopisma naukowe. Baza dąży do objęcia wszystkich tematów i wszystkich języków. Zawiera obecnie 5365 czasopism. Na bieżąco 2258 czasopism jest przeglądana pod względem treści. Na dzień dzisiejszy dostępne są 442627 artykuły.
„Electronic Journal of Polish Agricutural Universities” 1 stycznia 1998 roku polskie uczelnie rolnicze powołały w sieci Internet naukowe czasopismo pod nazwą Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Stwarza ono społeczności akademickiej uczelni rolniczych możliwość prezentacji swego dorobku naukowego na całym globie. Czasopismo posiada serie, których nazwy odpowiadają dyscyplinom naukowym ogłoszonym przez Centralną Komisję ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, a redakcje poszczególnych serii zlokalizowane są w wydawnictwach wszystkich uczelni powołujących czasopismo. Redakcja Techniczna czasopisma mieści się w Wydawnictwie Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Elektronische Zeitschriftenbibliothek Baza elektronicznych czasopism z różnych dziedzin nauki tworzona w Bibliotece Uniwersytetu w Regensburgu we współpracy z 249 innymi bibliotekami niemieckimi. Ikoną z zielonym kółkiem oznaczone są tytuły w wolnym dostępie w wersji pełnotekstowej. Czasopisma oznaczone zielonym znaczkiem są dostępne w postaci pełnego tekstu. Pozostałe tytuły tylko w postaci abstraktu.
Find Articles Pełnotekstowy serwis umożliwiający wyszukiwanie artykułów z ponad 300 światowych magazynów i czasopism, m.in. z nauk społecznych, ekonomicznych, niektórych działów techniki, nauczania, sportu, sztuki.
Free Medical Journals Baza zawiera zbiór pełnotekstowych czasopism (ponad 1400) z zakresu nauk medycznych w tym również z zakresu psychiatrii i zdrowia publicznego.
Genamics JournalSeek Jest największą bazą danych o czasopismach dostępnych w trybie open access. Baza liczy obecnie 96351 tytułów. Opis czasopisma zawiera adres internetowy, hasło przedmiotowe, ISSN. Pozwala szybko wyszukać czasopismo na interesujący czytelnika temat.
Geoscience e-Journals Baza pełnotekstowa, zawiera 56 tytułów elektronicznych czasopism naukowych z dziedziny nauk o ziemi (geochemia, geofizyka, paleontologia, geologia, stratygrafia, geografia itp.), czasopisma dostępne w całości lub w większej części w trybie Open Access.
Globethics.net Globethics.net zapewnienia dostęp do zasobów wiedzy o etyce stosowanej W tym celu Globethics.net rozwinęła swoją bibliotekę Nie ma kosztów związanych z korzystaniem z biblioteki. Osoby, muszą się tylko zarejestrować (bezpłatnie) jako uczestnicy na stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do wszystkich czasopism pełnotekstowych, encyklopedii, książek elektronicznych i innych zasobów w bibliotece.
Hindawi Udostępnia ponad 300 tytułów czasopism Open Access z szerokiego zakresu dyscyplin naukowych. Wszystkie artykuły dostępne bezpłatnie, z możliwością nieograniczonego wykorzystania, rozpowszechniania, kopiowania, pod warunkiem wskazania cytowanego źródła.
„International Agrophysics” Tematyka pisma ogniskuje się na właściwościach i procesach wpływających na produkcję roślinną ze szczególnym uwzględnieniem fizyki środowiska. Główne tematy to: transport masy i energii w układzie gleba-roślina-atmosfera oraz sposoby wpływania nań w celu maksymalizacji ilości i jakości produkowanej biomasy. W piśmie są również prezentowane prace dotyczące nowych metod i aparatury do pomiaru fizycznych właściwości agro- i biomateriałów.
W piśmie publikowane są jedynie oryginalne prace naukowe podlegające recenzjom. International Agrophysics jest wydawany przez Instytut Agrofizyki, Polskiej Akademii Nauk
J-STAGE Czasopisma japońskie; część dostępna w trybie open Access. Baza zawiera 645 tytułów czasopism (315296 artykułów), jęz. ang./japoński; prowadzona przez Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic.
JURN directory (arts & humanities ejournals) Zawiera 2,300 linków do wybranych czasopism elektronicznych z zakresu sztuki i nauk społecznych. Czasopisma są dostępne bezpłatnie w całości, lub w znacznej części.
LivRe! Portal zawiera linki do 4257 tytułów czasopism dostępnych w trybie open access. LivRe! Jest utrzymywany przez CNEN - Comissao Nacional de Energia Nuclear (Brazilian National Nuclear Energy Commission), tworzony przez CIN - Centro de Informaçoes Nucleares (Nuclear Information Center). Baza zawiera czasopisma naukowe, magazyny, biuletyny. Część czasopism jest udostępniana bez ograniczeń, jest też kilka kategorii ograniczeń – wymagana opłata, określony okres po publikacji.
Miscellanea Historico-Iuridica

Dodatkowe Informacje na stronie Wydziału Prawa
MHI są rocznikiem wydawanym od 2003 roku przez historyków prawa ze Uniwersytetu w Białymstoku. Wachlarz poruszanych zagadnień jest merytorycznie duży, ale - poza prawem rzymskim - wyraźnie skupia się na najnowszej historii prawa w Europie, na XX stuleciu. Od pewnego czasu poszerzyony został krąg prac o teksty dla dydaktyki oraz dla studentów. Inną specjalnością jest podjęta inicjatywa publikowania ciekawych archiwaliów.
Perspectivia.net Jest międzynarodową platformą wydawniczą online, instytutu "Foundation of German Humanities Institutes Abroad" (DGIA) i organizacji współpracujących. Celem Perspectivia.net jest rozpowszechnianie bez barier osiągnięć naukowych instytutów zagranicznych. Perspectivia.net ujmuje teksty z publikacji elektronicznych oraz drukowanych w formie zdigitalizowanej. Oprócz czasopism, portal udostępnia w formie pełnotekstowej monografie, przeglądy oraz materiały konferencyjne, w stale zwiekszającej się liczbie.
PLoS Journals Wszystkie materiały wydawane przez the Public Library of Science, oferowane są w systemie open access, bezpłatnie, bez zastrzeżeń odnośnie wykorzystywania, rozpowszechniania i kopiowania na dowolne nośniki. Portal udostępnia zawartość 7 czasopism: PLoS ONE (adnotowane czasopismo z zakresu nauk ścisłych i medycyny), PLoS Biology, PLoS Medicine (niskonakładowe czasopisma specjalistyczne) oraz cztery czasopisma PloS, każde skoncentrowane na zagadnieniu z zakresu ochrony zdrowia. Są one redagowane przez wiodących pracowników naukowych i badaczy w swojej dziedzinie, zaopatrzone w adnotacje i recenzje.
Przestrzeń Społeczna (Social Space) Elektroniczne czasopismo naukowe redagowane w Zakładzie Socjologii Zbiorowości Terytorialnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, udostępniane nieodpłatnie w Internecie w ramach ruchu Open Access.
Revistas CSIC Revistas CSIC aktywnie współpracuje z wieloma bazami danych i portalami zarówno ogólnymi jak i specjalistycznymi, zapewniając dostęp do metadanych publikowanych dokumentów. Celem jest osiągnięcie maksymalnego rozpowszechnienia i widoczności treści naukowych opublikowanych w Revistas CSIC.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka