Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Bazy własne

     W ramach prac dokumentacyjnych pracownicy Oddziału Informacji Naukowej prowadzą bazy: publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni; prac magisterskich absolwentów Filii UW, a obecnie UwB; prac doktorskich i habilitacyjnych oraz publikacji o UwB.

Baza publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych UwB

     Baza gromadzi dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych UwB powstały w okresie ich zatrudnienia w uczelni. Stanowi kontynuację czterotomowej bibliografii za lata 1968-1990. W związku z tym zostały w niej uwzględniane opisy prac opublikowanych po 1990 roku.
     Publikacje rejestrowane są przez biblioteki jednostek organizacyjnych Uczelni, w których zatrudnieni są pracownicy. Publikacje pracowników Wydziału Filologicznego rejestrowane są przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej.
     Baza zawiera opisy prac autorskich i współautorskich zamieszczonych w wydawnictwach zwartych oraz ciągłych (rozdziały, artykuły, recenzje, materiały konferencyjne, tłumaczenia, publikacje w czasopismach internetowych, wypowiedzi, wywiady, głosy w dyskusji).
     Opisy bibliograficzne są opracowywane na podstawie wykazów otrzymywanych z poszczególnych wydziałów i instytutów, a także uzupełniane w oparciu o:
 • katalogi komputerowe:
  • Biblioteki Uniwersyteckiej,
  • bibliotek wydziałowych i instytutowych UwB,
  • NUKAT i KARO,
  • bibliotek zagranicznych,
 • bazy elektroniczne Biblioteki Narodowej,
 • wydawnictwa elektroniczne i internetowe,
 • bibliografie dziedzinowe.
     W miarę możliwości publikacje są sprawdzane z autopsji. Baza jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana.

Baza prac licencjackich absolwentów UwB

     Baza zawiera opisy bibliograficzne prac licencjackich od 2008 roku.
Opisy bibliograficzne prac zawierają następujące dane:
 • tytuł,
 • autor,
 • promotor,
 • wydział, na którym praca została napisana i obroniona,
 • rok obrony,
 • numer dyplomu,
 • numer albumu.
     Biblioteka nie posiada prac licencjackich w swoich zbiorach. Są przechowywane w Archiwum UwB lub dziekanatach poszczególnych wydziałów.

Baza prac magisterskich absolwentów UwB

     Baza zawiera opisy bibliograficzne prac magisterskich od momentu powstania uczelni jako Filii UW w Białymstoku do chwili obecnej.
Opisy bibliograficzne prac zawierają następujące dane:
 • tytuł,
 • autor,
 • promotor,
 • wydział, na którym praca została napisana i obroniona,
 • rok obrony,
 • numer dyplomu,
 • numer albumu.
     Biblioteka nie posiada prac magisterskich w swoich zbiorach. Są przechowywane w Archiwum UwB lub dziekanatach poszczególnych wydziałów.
     Wszelkie uwagi na temat spostrzeżonych błędów można kierować pod adres: oin[at]uwb.edu.pl

Baza prac doktorskich i habilitacyjnych UwB

     Baza zawiera opisy bibliograficzne prac doktorskich i habilitacyjnych napisanych i obronionych w Filii UW w Białymstoku w 1996 roku oraz prace napisane i obronione na UwB w latach w latach 1997 - 2014.
W bazie znajdują się następujące informacje:
 • tytuł,
 • autor i jego miejsce pracy,
 • promotor i jego miejsce pracy,
 • recenzent prac habilitacyjnych,
 • miejsce obrony,
 • numer dyplomu,
 • lokalizacja w bibliotekach UwB.
     Opisy prac były tworzone na podstawie informacji otrzymywanych z uczelni oraz danych znajdujących się w Bazie Nauki Polskiej prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. W miarę możliwości prace były sprawdzane z autopsji.

Od 2015 r. prace doktorskie są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku – RUB.
Prace doktorskie są archiwizowane obligatoryjnie zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i udostępniania wersji elektronicznej rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie w Białymstoku. Dostęp do pełnego tekstu części prac doktorskich może być ograniczony zgodnie z licencjami udzielonymi przez depozytariuszy RUB. Oznacza to, że dostęp do pełnych tekstów tych prac będą mieli uprawnieni użytkownicy z komputerów na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Baza publikacji o Uniwersytecie w Białymstoku

     Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji dotyczących działalności Uniwersytetu, jego pracowników i studentów.      Rejestracji podlegają wydawnictwa zwarte, rozdziały w pracach zbiorowych, a także artykuły w czasopismach oraz w prasie lokalnej. Publikacje rejestrowane są z autopsji w oparciu o materiały znajdujące się w księgozbiorze biblioteki oraz na podstawie bibliograficznych baz danych i katalogów innych bibliotek. Baza dokumentuje publikacje od 1997 roku, czyli od chwili powstania UwB jako samodzielnej uczelni.

Zastosowano następujące hasła, według języka haseł przedmiotowych KABA:

I.1.1 Rektorzy uniwersytetów i uczelni
I.1.2 Uniwersytety i uczelnie -- struktura
I.1.3 Uniwersytety i uczelnie -- skład osobowy
I.1.4 Uniwersytety i uczelnie -- administracja
I.2 Planowanie
I.3. Rok akademicki
I.4.1 Budynki akademickie
I.4.2 Finanse

II.1 Rekrutacja
II.2 Nauczanie akademickie – organizacja

III.1 Badania
III.2 Kongresy i konferencje
III.3 Wyprawy naukowe
III.4 Wydawnictwa uniwersyteckie
III.5 Relacje uniwersytety i uczelnie - społeczność lokalna

IV.1 Współpraca uniwersytetów i uczelni -- Polska
IV.2 Współpraca międzynarodowa

V.1.1 Wywiady, spotkania
V.1.2 Uroczystości uczelniane
V.1.3 Nauka -- dokumentacja
V.2 Uniwersytet III Wieku (Białystok)

VI.1 Studenci -- działalność naukowa
VI.2 Studenci -- towarzystwa
VI.3 Studenci -- kultura
VI.4 Studenci -- sporty akademickie
VI.5.1 Studenci -- stypendia
VI.5.2 Domy studenckie
VI.5.3 Studenci -- opieka medyczna
VI.5.4 Studenci -- orientacja zawodowa
VI.6 Edukacja -- wymiana międzynarodowa
VI.7 Absolwenci uniwersytetów i uczelni

VII.1 Nauczyciele akademiccy -- kształcenie
VII.2 Nauczyciele akademiccy -- towarzystwa
VII.3 Nauczyciele akademiccy -- sytuacja społeczna
VII.4 Nauczyciele akademiccy -- dyplomy
VII.5 Nauczyciele akademiccy -- nagrody i wyróżnienia
VII.6 Doktorzy honoris causa
VII.7 Nauczyciele akademiccy -- biografie

VIII.1 Uniwersytet w Białymstoku. Biblioteka Główna
VIII.2 Wydziały uniwersytetów i uczelni -- biblioteki
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka